stup2011

SAVREMENI TRENDOVI U PSIHOLOGIJI 14-16.10.2011.

Obaveštavamo Vas da će se naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, održati 14, 15. i 16. oktobra 2011. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Organizator skupa je Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a u okviru konferencijskih aktivnosti predviđena su plenarna izlaganja, usmena saopštenja (klasifikovana po oblastima u odgovarajuće simpozijume), okrugli stolovi, radionice,…

PROJEKAT „ALUMNI“

Drage kolege,Reč je o Važnom projektu za našu struku. Molimo Vas da pročitate obaveštenje koje sledi. Hvala na Vašem vremenu. Obaveštenje – Tim projekta „ALUMNI“ Poštovane kolege, Uprava Filozofskog fakulteta u Begradu i katedra za za psihologiju rada inicirila je projekat „ALUMNI“.  Projekat je nastao iz želje članova tima da doprinesu unapređenju psihološke struke,a kroz…

a.baucal2

GLAVNI PRAVCI RAZVOJA DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE ZA PERIOD 2011-2015.

U narednom četvorogodišnjem periodu aktivnosti DPS bi trebale da budu usmerene ka četiri strateška cilja: (a) proširenje članstva, (b) razvoj sistema profesionalne podrške, (c) bolje i preciznije regulisanje profesije, i (d) povezivanje sa evropskom asocijacijom i drugim asocijacijama. (a) Proširenje članstva. Osnovna svrha svake stručne asocijacije je da okuplja sve ili najveći deo pripadnika stručne…

SEKCIJA STRUČNIH SARADNIKA SREDNJIH ŠKOLA

Sastanak REPUBLIČKE SEKCIJE STRUČNIH SARADNIKA SREDNJIH ŠKOLA održan je u utorak, 12. aprila 2011., u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu. Dnevni red je bio:1. dr Jasmina Šefer i Vladimir Džinović: Predstavljanje Instituta za pedagoška istraživanja i projekta „Novi model razvoja škole- dobiti i izazovi“2. Biljana Radosavljević: Aktivnosti u vezi izrade novog Pravilnika o radu stručcnih saradnika3. Radmila…

Pravilnik o programu rada stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o programu rada stručnih saradnika u osnovnoj školi   („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 1/94) Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se program rada stručnih saradnika u osnovnoj školi: školskog pedagoga, školskog psihologa, socijalnog radnika, defektologa, bibliotekara i medijatekara. Član 2 Rad stručnih saradnika u osnovnoj školi organizuje se radi uspešnijeg ostvarivanja cilja i…

OBRAZOVANJE: javna rasprava

U Ministarstvu prosvete i nauke je u toku izrada predloga novih Pravilnika o programu  rada stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama. Društvo psihologa Srbije delegiralo je koleginicu Marinu Pavlović u Radnu grupu Ministarstva koja treba da uobliči konačnu formu ovih dokumenata. S obzirom da je Ministarstvo odredilo ekstremno kratak rok za završetak Predloga Pravilnika…

PLENARNI OKRUGLI STO O UPOTREBI PSIHOLOŠKIH INSTRUMENATA

Na Saboru psihologa je u petak 3.6.2011. u Kongresnoj sali održan plenarni okrugli sto pod nazivom STANDARDI I PROCEDURE UPOTREBE PSIHOLOŠKIH MERNIH INSTRUMENATA.UČESTVOVALI SU: Nataša Barišić-Ciganović, Aleksandar Baucal, Jovan Mirić, Radmila Korica-Tošović, Branislav Strahinić, Vesna Gavrilov-Jerković i Vladimir Hedrih. Tom prilikom razmatran je i nacrt Pravilnika. Preporučujemo da se detaljnije upoznate sa odeljkom iz knjige…

Pravilnik o standardima i procedurama upotrebe psiholoških mernih instrumenata

Pri izradi ovog Pravilnika korišćeni su:· INTERNATIONAL GUIDELINES FOR TEST USE International Test Commission, 2000., www.intestcom.org· PRAVILNIK O PSIHO­DIJAGNOSTIČKIM SREDSTVIMA Hrvatska psihološka komora, 2005., http://www.psiholoska-komora.hr· ZAKON O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PSIHOLOŠKE DELATNOSTI Službeni glasnik RS br. 25/96, 101/05., www.dps.org.rs· NACRT NOVOG ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DELATNOSTI Društvo psihologa Srbije, 2010., www.dps.org.rs· ETIČKI KODEKS PSIHOLOGA SRBIJE Društvo…

Izveštaj predsednika DPS 2011.

DRUŠTVO PSIHOLOGA SRBIJEIzborna skupština, 19. mart 2011. godine GOVOR PREDSEDNIKA Redovna Izborna skupština Društva psihologa Srbije važan je trenutak u njegovom trajanju i razvoju, posebno u situaciji kada ima razloga da budemo zadovoljni aktivnošću Društva i njegovih članova u prethodnom periodu. Na brojnim skupovima psihologa i organima Društva o tome smo govorili tokom dva uzastopna…