Društvo psihologa Srbije

Sekcija za psihologiju muzike

Septembar, 2018.

Sekcija za psihologiju muzike je osnovana 1996. godine i iza nje stoji 22 godine kontinuiranog, aktivnog i uspešnog rada. Članovi Sekcije su psiholozi većinom stručni saradnici zaposleni u muzičkim školama Srbije i psiholozi sa nastavno-naučnim zvanjima na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Zajednička tačka, oko koje su se okupili je razvoj i širenje naučno-istraživačke i primenjene delatnosti psihologije muzike kao psihološke discipline u našoj sredini.

Prva psihološka istraživanja u oblasti muzike u Srbiji su počela 1980-tih godina radom prof. dr Ksenija Radoš na uspostavljanju baterija reprezentativnih instrumenata za procenu muzičkih sposobnosti i predikciju uspešnosti u učenju muzike. Iako je sve počelo u jednoj muzičkoj školi („Mokranjacˮ) danas gotovo sve srednje muzičke škole imaju organizovanu psihološku službu, što je presedan čak i u širim, svetskim okvirima. Tokom godina proširen je obim poslova i domen istraživanja, a služba se razvijala i učvrstila, što je 2005. godine rezultiralo i definisanjem Programa rada psihologa u umetničkim školama. Broj psihologa u muzičkim školama je progresivno rastao, prevashodno zbog spoznaje muzičara da doprinos psihologa u specifičnom kontekstu muzičkog školovanja darovitih može biti značajan. Danas Sekcija broji oko 30 članova.

Godina 1996. predstavljala je tačku u kojoj su se dogodile presudne stvari za dalji razvoj naučne discipline i psihološke prakse u muzičkim školama. U oba slučaja Društvo psihologa Srbije odigralo je svoju ulogu. Inicijator osnivanja Sekcije je bila dr Ksenija Radoš, redovni profesor Filozofskog fakulteta, sada u penziji i njen prvi predsednik (1996 – 2006) i uz snažnu podršku Bojane Pavković (tadašnje direktorke Centra za primenjenu psihologiju) osnovana je Sekcija za psihologiju muzike, a kasnije i Psihološko muzičko savetovalište, u okviru Društva psihologa Srbije. Te iste godine, Ksenija Radoš je dobila nagradu „dr Borislav Stevanović” za naučni doprinos psihologiji, što je dalo podsticaj razvoju discipline psihologije muzike i priraštaju u interesovanju za ovu oblast.

U periodu od 2006 – 2016. godine radom Sekcije uspešno je rukovodila dr Blanka Bogunović, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti. Rastao je i broj aktivnosti kojima se Sekcija bavila, kao i njeni članovi individualno. Aktivnosti Sekcije se odvijaju u pravcu afirmacije i popularizacije struke, naučno-istraživačkog rada, publikovanja radova, stručnog usavršavanja članova, usklađivanja kvaliteta praktičnog rada, osavremenjivanje mernih instrumenata za dijagnostikovanje muzičkih sposobnosti i razvoja saradnje sa muzičarima, srodnim institucijama i profesijama. U tom periodu Sekcija za psihologiju muzike je dobila i nagradu Društva psihologa „Ljuba Stojić” za doprinos u radu Društva psihologa i razvoju psihološke struke.

Od 2016. godine novi predsednik sekcije je Vesna Tafra Rokvić, stručni saradnik u Muzičkoj školi „Stankovićˮ u Beogradu. Radno telo Sekcije u ovom periodu čine: Majda Marić, Biljana Mirković, Mirjana Stakić i Snežana Todorović.

   Aktivnosti i teme kojima se bavi Sekcija za psihologiju muzike:

 • Usaglašavanje područja i kvaliteta praktičnog rada i uvođenje novih kolega u posao stručnog saradnika-psihologa u muzičkoj školi.

 • Status stručnih saradnika – psihologa u muzičkim školama

 • Status učešća psihologa na prijemnim ispitima za osnovnu i srednju muzičku školu

 • Unapređenju nastave Psihologije u muzičkim i baletskom školama – aktivnosti na izmeni programa i izradi udžbenika

 • Izveštaji o učešću člnova na Naučno stručnim skupovima psihologa

 • Stručno usavršavanje unutar Sekcije za psihologiju muzike

 • Organizacija i realizacija edukativnog seminara „Testovi za procenu muzikalnosti” za novozaposlene psihologe u muzičkim školama.

 • Individualne aktivnosti članova Sekcije u okviru edukacija za psihoterapiju, na postdiplomskim studijama, pohađanje različitih seminara, objavljivanje radova i knjiga, učešća na konferencijama

 • Planiranje i realizacija zajedničkih naučno-istraživačkih projekata

 • Razmena iskustava i informacija u vezi aktuelnih obrazovnih tema

Neki od važnih događaja u radu Sekcije za psihologiju muzike:

 • 1976 – 1991. Rad na standardizaciji testova muzičkih sposobnosti: Testovi elementarnog muzičkog čuvenja Edvina Gordona, Testovi muzičkih sposobnosti Arnolda Bentlija i Test muzičke inteligencije Herberta Vinga.

 • Sekcija od 1997. godine organizuje i realizuje edukativne seminare „Testovi za procenu muzikalnostiˮ za novozaposlene psihologe u muzičkim školama. Razvijen je princip mentorstva tokom uvođenja novih kolega u posao stručnog saradnika-psihologa u muzičkoj školi.

 • 1996. godine prof. dr Ksenija Radoš dobija nagradu „dr Borislav Stevanović” za naučni doprinos psihologiji za knjigu „Psihologija muzikeˮ, koju dodeljuje Društvo psihologa Srbije.

 • 1999. godine započinje učešće psihologa u stučnom  usavršavanju  nastavnika muzike na godišnjim seminarima za nastavnike muzike sa temama iz oblasti psihologije muzike, relevantnim za obrazovnu praksu: Ličnost muzičara, Unutrašnja motivacija, Priprema za javni nastup, Ocenjivanje na ispitima, Muzičko izvođenje, Psihološki aspekti takmičenja i Psihološka procena muzičkih sposobnosti i Trema prilikom javnog izvođenja.

 • Od 1997 – 2015. Autori i realizatori akreditovanog seminara ZUOV-a „Priprema za javni nastup” (Blanka Bogunović i Tijana Mirović)

 • 1998 Simpozijum psihologija muzike u okviru Stručno naučni skup  psihologa Srbije, Aranđelovac

 • 1996-2001. i 2001-2003. Dva velika istraživačka projekta, u okviru projekata Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu u kojima su, pod rukovodstvom prof. dr Ksenije Radoš, učestvovali psiholozi 5 muzičkih škola i u holistički koncipiranom istraživanju tragali za muzičkim, psihološkim i sredinskim činiocima muzičke uspešnosti na ranoškolskom uzrastu. Rezultati su prikazani na 5. konferenciji Evropskog udruženja za kognitivne nauke o muzici (ESCOM5) u Hanoveru (septembar, 2003).

 • 2001. godine  osniva se „Psihološko – muzičko savetovališteˮ, pri Centru za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, u kome psiholozi, pored seminara za stručno usavršavanje nastavnika muzike, rade i  procenu selekcije na prijemnim ispitima u muzičkim školama.

 • Tokom 2003. godine stručni saradnici psiholozi muzičkih škola (Branka Funduk, Vlada Karlić, Tijana Mirović, Vesna Tafra, Mirjana Stakić, mr Snežana Stojanović i Snežana Todorović) učestvovali su u realizaciji i evaluaciji razgovora o reformi muzičkog obrazovanja (ROR), koje je organizovala Zajednica muzičkih škola Srbije. Na osnovu ovih razgovora (učešće 10 muzičkih škola u Srbiji) formulisan je predlog reforme muzičkog i baletskog obrazovanja.

 • U julu 2004. godine održan je Seminar za profesore muzičkih škola „Takmičarska nastojanja u muzičkom i baletskom školstvu – efekti i kontra-efektiˮ u Budvi (mr Snežana Stojanović i Mirjana Stakić).

 • 2005. Program rada psihologa u umetničkim školama

 • Od 2005. Sekcija ima svog predstavnika u Izvršnom odboru Društva psihologa Srbije (Tijana Mirović, Branka Funduk, Vesna Tafra Rokvić).

 • 2009. godine prof. dr Blanka Bogunović dobija nagradu „dr Borislav Stevanović” za naučni doprinos psihologiji za knjigu „Muzički talenat i uspešnost”, koju dodeljuje Društvo psihologa Srbije.

 • 2012. godine Sekcija je dobila nagradu Društva psihologa Srbije „Ljuba Stojićˮ za doprinos u radu Društva psihologa i razvoju psihološke struke.

 • 2012. godine organizacija simpozijuma „Psihološka istraživanja i muzička praksa”, na Naučno-stručnom skupu psihologa Srbije Merenje i procenjivanje u psihologiji, Beograd, Filozofski fakultet u Beogradu (Blanka Bogunović, Tijana Mirović, Jelena Đukić, Aleksandar Kontić).

 • Učešće na Saboru psihologa „Merenje i procena u psihologijiˮ –  okrugli sto o primeni psiholoških instrumenata u školama – „Primena psiholoških  mernih instrumenata u muzičkoj školiˮ (Vesna Tafra Rokvić)

 • 2018. godine – učešće na Kongresu psihologa Srbije na okruglom stolu (Inkluzija) „Individualni obrazovni plan za darovite učenike u muzičkoj školi” (Vesna Tafra Rokvić)

Članovi SEKCIJE ZA PSIHOLOGIJU MUZIKE DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE (stanje 2017. godina)

 

Ime i prezime

Radno mesto

1.

Ačić  Gordana

Stručni saradnik psiholog

MŠ „Vučkovićˮ

Beograd

2.

Bajagić Anica (Arsenović)

Stručni saradnik psiholog

MŠ „Davorin Jenko”

Beograd

3.

dr Bogunović Blanka

Redovni  profesor

Fakultet muzičke umetnosti

Univerzitet umetnosti u Beogradu

4.

Dangubić Dunja

Stručni saradnik psiholog

MŠ „Josif Marinkovićˮ

Zrenjanin

5.

Đukić Jelena

Psiholog,  muzikoterapeut

 

6.

Đukić Mirjana (Stakić)

Stručni saradnik psiholog

 

7.

Đokić Teodora

Stručni saradnik psiholog

MŠ „Đorđević”

Beograd

8.

Đorđević Nemanja

Stručni saradnik psiholog

Muzička škola „Stevan Mokranjac”

Požarevac

9.

Eterović Mario

Stručni saradnik psiholog

MŠ „Josip Slavenski”

Beograd

10.

Erić Ivana (Kovačević)

Stručni saradnik psiholog

(Stanje mirovanja)

MŠ „Davorin Jenko”

Beograd

11.

Funduk Branka

Stručni saradnik psiholog

MŠ „Petar Kranjčević”

Sremska Mitrovica

12.

Hrnjak Aleksandar

Stručni saradnik psiholog

MŠ „Mokranjac”

Beograd

13.

mr Kontić Aleksandar

Asistent

Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti  Beograd

14.

Kovčić Katarina

Stručni saradnik psiholog (Zamena)

MŠ „Davorin Jenko”

Beograd

15.

Marić Majda  (Janežić)

Stručni saradnik psiholog

MŠ „Vatroslav Lisinski”

Beograd

16.

Mihajlović Miroslava

Stručni saradnik psiholog

MŠ „Dr M. Milojević”

Kragujevac

17.

Milošević Stojanović Jasna

Stručni saradnik psiholog

Škola za muzičke talente

Ćuprija

18.

Mirković Biljana

Stručni saradnik psiholog

MŠ „Mihajlo Vukdragović”

Šabac

19.

dr Mirović Tijana

Vanredni profesor

Fakultet muzičke umetnosti

Univerzitet umetnosti u Beogradu

20.

Pucarević Branka

Stručni saradnik psiholog

MŠ „Josif Marinković”

Zrenjanin

21.

Pupić Snežana (Đerić)

Stručni saradnik psiholog

MŠ „Jovan Bandur”

Pančevo

22.

dr Radoš Ksenija

Redovni profesor u penziji

Filozofski fakultet

Univerzitet u Beogradu

23.

Rokvić (Tafra) Vesna

Stručni saradnik psiholog

Predsednik Sekcije za psihologiju muzike

MŠ „Stanković”

Beograd

24.

Rančić Valentina

Stručni saradnik psiholog

Muzička škola Niš

Niš

25.

Todorović Snežana

Stručni saradnik psiholog

MŠ „Kosta Manojlović”

Zemun

26.

Vereš Karolina

Stručni saradnik psiholog

Muzička škola “Subotica”

Subotica

27.

Vidić Jelena

Psiholog, Doktorand

Filozofski fakultet

Univerzitet u Beogradu

28.

Zorica  Džeferdanović

 

29.

Radenković Slobodanka

Stručni saradnik psiholog

Muzička škola „Vladimir Đorđević”

Aleksinac

30.

Krstić Ninoslav

Stručni saradnik psiholog u penziji

Muzička škola Niš

Niš

31.

Vlada Karlić

Stručni saradnik psiholog u penziji

 

32.

Ana Kapor

Stručni saradnik psiholog u penziji

 
     

Poštovane koleginice i kolege,

sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo Vas da je Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja akreditovao prvu međunarodnu konferenciju Psihologija i muzika – interdisciplinarna susretanja kao stručni skup (3 boda) – oblik stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika zaposlenih u obrazovanju u Srbiji (https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=362)

Verujemo da akreditovanje Konferencije kao stručnog skupa predstavlja dodatni povod da kolege iz prosvete, od 24. do 26. oktobra, budu u Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu, i da sa domaćim i stranim učesnicima razmene znanja i iskustva. 

Sve zainteresovane kolege pozivamo da se putem našeg sajta (https://psihologijaimuzika2019.wordpress.com) upoznaju sa temama koje će biti  razmatrane na Konferenciji, eminentnim plenarnim predavačima koje ćemo ugostiti, važnim datumima i pratećim događajima.

Očekujemo Vas na Konferenciji!

Organizacioni odbor

PAM-IE Belgrade 2019

Poštovane koleginice i kolege,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na prvu internacionalnu konferenciju Psihologija i muzika – interdisciplinarna susretanja koja će se od 24. do 26. oktobra održati u Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca i u Rektoratu Univerziteta umetnosti. Konferenciju organizuju Fakultet muzičke umetnosti (glavni organizator), Institut za psihologiju i Sekcija za psihologiju muzike, Društvo psihologa Srbije (ko-organizatori).

Glavnim programom je obuhvaćeno gotovo 90 prezentacija – 4 predavanja po pozivu, 63 usmene prezentacije grupisane u 12 tematskih sesija, 2 tematska simpozijuma kao i 13 poster prezentacija. Zadovoljstvo nam je da u Beogradu ugostimo preko 100 registrovanih učesnika!

Program pretkonferencijskih predavanja, radionica i koncerta (21–23. oktobar 2019) kao i glavnog konferencijskog programa nalazi se u prilogu ovog poziva. Sve informacije o konferenciji dostupne su na adresi https://psihologijaimuzika2019.wordpress.com

Dobrodošli!
Organizacioni odbor PAM – IE 2019

Preuzmite dokumenta:

Program

Pre-conference workshop

Conference opening

Concert and opening

Poster

Sekcija za psihologiju muzike

Društvo psihologa Srbije Sekcija za psihologiju muzike Septembar, 2018. Sekcija za psihologiju muzike je osnovana 1996. godine i iza nje stoji 22 godine kontinuiranog, aktivnog i uspešnog rada. Članovi Sekcije su psiholozi većinom stručni saradnici zaposleni u muzičkim školama Srbije i psiholozi sa nastavno-naučnim zvanjima na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Zajednička…