Kako izabrati dobrog psihoterapeuta?

Pre svega, važno je imati u vidu da postoji već broj vrsta psihoterapija koje su usmerena na različite aspekte mentalnih problema. Zato je, osim odgovarajućeg terapeuta bitno izabrati i odgovarajuću psihoterapiju. S obzirom na to da se psihoterapija najčešće pruža van zdravstvenih ustanova i da može mnogo da košta, veoma je važno izabrati pravu osobu.…

Kako se postaje psihoterapeut?

Psiholozi zahvaljujući svojoj diplomi imaju mogućnost da nastave svoje obrazovanje. Oni mogu da se opredele za obuku iz nekog oblika psihoterapije. Obuka iz psihoterapije može trajati nekoliko godina. Ove obuke, po pravilu, obuhvataju savladavanje teorijskih sadržaja, a nakon toga se podvrgavaju ličnoj psihoterapiji. Vremenom, psiholog počinje i sam da sprovodi tu vrstu psihoterapije uz nadzor…

Šta je psihoterapija?

Psihoterapija je skup postupaka kojima se pruža pomoć ljudima sa psihičkim problemima. Pošto je ljudska ličnost veoma složena pojava, u psihologiji postoji više različitih shvatanja o njoj, a shodno tome i više različitih psihoterapija. Psihoterapija može da bude usmerena na nesvesne, potisnute sadržaje koji se ispoljavaju u vidu različitih simptoma (strahovi, prisilne misli i radnje,…

Šta su testovi?

Testovi su psihološki merni instrumenti. Sastoje se iz raznih pitanja, zadataka ili tvrdnji. Kada osoba uradi psihološki test, njeni odgovori porede se sa vrednostima dobijenim na populaciji i na taj način se utvrđuje položaj jedinke i analiziraju moguća odstupanja. U drugoj vrsti testova vrši se kvalitativna analiza odgovora i procenjuju jedinstvena obeležja osobe. Veoma je…

Kako radi psiholog?

Psiholog vrši različite procene. On može da procenjuje ličnost i intelektualne sposobnosti, međuljudske odnose, radni proces, stavove. na primer, on može da ispita kako se slažu ljudi na poslu i da li njihove sposobnosti i motivacije dolaze do punog izražaja u procesu rada. On procenjuje da li je dete spremno za polazak u školu, ili…

Kakvi psiholozi postoje?

Školski psiholozi pomažu prilagođavanju dece u kolektivu i u njihovom savladavanju školskog plana i programa. Oni učestvuju u programu inkluzije dece sa posebnim potrebama; pomažu učenicima sa teškoćama u učenju i disciplinskim problemima. Savetuju nastavnike sa ciljem unapređenja procesa nastave. Psiholozi rada pomažu zaposlenima u preduzećima sa ciljem što potpunijeg angažovanja njihovih radnih potencijala. Oni…

Šta je psihologija?

Psihologija je nauka o ponašanju i mentalnim procesima. Mentalni procesi obuhvataju svest i nesvesne procese. Psiholozi nastoje da objasne ulogu mentalnih procesa u pojedinačnom i grupnom ponašanju. Oni takođe proučavaju i biološke procese koji su u osnovi ponašanja. Mentalni procesi su opažanje, učenje, pamćenje, mišljenje, osećanja i motivacija. U ljudskoj ličnosti ovi procesi su organizovani…