Одбор за етичка питања

Током рада на Етичком кодексу Друштва психолога Србије, сазрела је идеја да би било корисно да се установи стално тело које би радило на етичким проблемима психолога. Тако је, 23. марта 1999. године, Извршни одбор постојећу Радну групу, у саставу проф. др Јосип Бергер, проф. др Благоје Нешић, доц. др Јован Мирић, Маја Жегарац, Гордана…

Суд части

Ради заштите етичких норми струке Скупштина бира Суд части. Суд части се састоји од председника и два редовна члана који имају своје заменике и једног ванредног члана. Задаци Суда части су: да оцењује да ли се ради о повреди професионалне етике пријављеног психолога, да утврђује чињенично стање у сваком конкретном случају, да одлучује у свим…

Надзорни одбор

Надзорни одбор је самосталан орган Друштва који непосредно бира Скупштина и врши надзор над радом Друштва, прати реализацију програма Друштва у оквиру својих надлежности, врши контролу целокупног материјално-финансијског пословања Друштва (врши увид у план рада Друштва, финансијски план, његово остваривање, стицање и трошење средстава, исправност финансијске документације и др.), прати поштовање Статута и осталих општих…

Извршни одбор

САСТАВ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДРУШТВА ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2019. – 2023. Председница: Марина Надејин Симић (за период 2020-2023) Марина Надејин Симић ради као стручни сарадник психолог и наставник психологије у Четвртој гимназији у Београду, а радила је и као саветник за послове стручних сарадника у образовно-васпитним институцијама у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као…

Tamara Damonja

Председник

Друштво психолога има свог председника, којег бира Скупштина на Изборној скупштини. Председник Друштва заступа и представља Друштво у друштвеној заједници, одговоран је за поступање у складу са законом, а поред овога нарочито је дужан да прати, координира и подстиче рад Друштва у целини и његових органа и тела и да предузима одговарајуће мере ради заштите…

Скупштина

Скупштина је највиши орган Друштва. Рад Скупштине одвија се на редовним седницама које одржавају једном годишње. Ванредна Скупштина се може сазвати у ситуацијама када је деловањем органа Друштва грубо повређен Статут Друштва, када субјекти чије је Друштво оснивач делују противно интересима оснивача и грубо крше правила Статута Друштва и Статута којим су уређена питања пословања…