Sud časti
  • Serbian Language
  • English (UK)

Radi zaštite etičkih normi struke Skupština bira Sud časti. Sud časti se sastoji od predsednika i dva redovna člana koji imaju svoje zamenike i jednog vanrednog člana.

 

Zadaci Suda časti su:

  • da ocenjuje da li se radi o povredi profesionalne etike prijavljenog psihologa,

  • da utvrđuje činjenično stanje u svakom konkretnom slučaju,

  • da odlučuje u svim slučajevima povrede odredaba Statuta, kao i o svim drugim povredama koje bi nanosile štetu Društvu od strane njenih članova,

  • da razmatra zloupotrebu psiholoških metoda i mernih instrumenata i da o tome obaveštava Izvršni odbor radi preduzimanja konkretnih mera zaštite,

  • da izriče sankcije.

O izrečenim sankcijama Sud časti članstvo obaveštava putem Psiholoških novina. U toku svog rada Sud časti se povezuje sa svim organima Društva u cilju ostvarivanja svojih zadataka.

 

SASTAV SUDA ČASTI DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE

ZA MANDATNI PERIOD 2019-2023.:

 

Predsednik: Petar Jeknić

Članovi: Biljana Šaula I Mirjana Glavaš Filipović

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs
Glavni i odgovorni urednik sajta: Dag Kolarević
Tehnička urednica i administratorka sajta: Nadežda Perišić Savić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović