Почетна

О Друштву

Часопис Психологија

Конгрес психолога Србије

Центар за примењену психологију

Психолошке новине

Контакт

Котизација

Чланство у 2022.


70 godina Drustva kvadratПоштоване колегинице и колеге психолози,

Уколико већ нисте обновили своје чланство за 2022. годину, позивамо Вас да нам се придружите. И ове године ћемо настојати да пружимо најбоље погодности за своје чланове. Подсећамо Вас и на додатне попусте уколико се одлучите за групну уплату за десет и више психолога из исте установе, секције или подружнице.

 

Као активни члан Друштва:

 • аутоматски постајете и члан Европске Федерације Психолошких Асоцијација (ЕФПА)
 • отварате могућност да својим ангажовањем у секцијама и подржницама, иницијативом и креативношћу унапредите рад Друштва и психолошке струке у целини
 • бирате да својим доприносом штитите интегритет психолога и психолошке струке
 • добијате могућност стручног усавршавања на семинарима и вебинарима Друштва психолога и Центра за примењену психологију
  учешћа на научно-стручним скуповима по бенефицираној цени која важи само за чланове
 • стичете право да преко Друштва акредитујете свој семинар
 • као члан националног струковног удружења, стичете предност на конкурсима министарстава и других релевантних организација
 • бесплатна годишња претплата на Психолошке новине и попуст на научни часопис „Психологија“ као и на котизацију за Конгрес психолога Србије – наш највећи стручни скуп у земљи
 • колегинице и колеге који дипломирају имају право на бесплатно чланство у Друштву у текућој години
 • чланови имају отворену могућност да објављују ауторске чланке у Политикином недељном магазину http://www.dps.org.rs/163-vesti/1534-tekstovi-za-politikin-nedeljni-magazin
 • повећате видљивост својих професионалних компетенција у јавости преко регистра додатног стручног усавршавања који се формира само од наших чланова и биће истакнут на званичној интернет страници Друштва.
 • Имате право на потврду ДПС за различите видове додатног стручног усавршавања које припада неформалном образовању а који су признати од стране нашег удружења  http://www.dps.org.rs/163-vesti/1524-anketa-o-obukama

Више информација на линку: http://dps.org.rs/clanstvo/o-clanarini

 

Чланство у 2022.

 Друштво психолога Србије

 • Српски језик
 • English

NACRT

Na osnovu člana 39. 62. i 63. Statuta Drustva psihologa Srbije od 30. januara 2010. godine Skupština Društva psihologa Srbije na svojoj sednici održanoj _____________ . god. donosi
PRAVILNIK

O RADU

SUDA ČASTI

I Opšte odredbe

Član 1.

Sud časti je organ Društva psiholog Srbije čija je osnovna funkcija zaštita etičkih normi struke i očuvanje ugleda poziva psihologa.


Član 2.

Pravilnik o radu Suda časti reguliše pitanja izbora i sastava Suda časti, razrađuje zadatke Suda, utvrđuje vrste kazni, postupak i uslove za njihovo izricanje, žalbeni postupak, način objavljivanja kazni, kao i postupak donošenja, odnosno dopune ili izmene ovog Pravilnika.II Izbor i sastav Suda časti

Član 3.

Sud časti se sastoji od predsednika i dva redovna člana koji imaju svoje zamenike i jednog vanrednog člana.


Član 4.

Vanrednog člana Suda časti imenuje Predsednik Suda časti iz redova članova Društva psihologa koji su neposredno upoznati s problemom.


Član 5.

Radom Suda rukovodi predsednik koji je dužan svake godine da podnese Skupštini izveštaj o radu Suda.


III Zadaci Suda časti

Član 6.

Zadaci Suda časti su:


▪  da ocenjuje da li je reč o povredi profesionalne etike prijavljenog  psihologa,

▪  da utvrđuje činjenično stanje u svakom konkretnom slučaju,

▪  da odlučuje o svim slučajevima povrede odredaba Statuta,  kao i o svim drugim povredama koje bi nanosile štetu Društvu od strane njenih članova,

▪  da razmatra zloupotrebu psiholoških metoda i mernih instrumenata i da o tome obaveštava Izvršni odbor radi preduzimanja konkretnih mera zaštite,

▪  da izriče sankcije,

▪  da afirmiše etička načela struke.


Član 7.

Sud časti na osnovu pokrenute inicijative za utvrđivanje odgovornosti psihologa (bez obzira da li je član Društva ili ne) utvrđuje potrebu za pokretanjem postupka.


Član 8.

Odgovornost psihologa se može razmatrati u svim slučajevima nepridržavanja Etičkog kodeksa psihologa, povreda Statuta ili svih drugih povreda koje bi nanosile štetu psihološkoj struci.IV Kazne

Član 9.

Sud časti prema težini učinjene povrede iz prethodnog člana može izreći sledeće kazne:


1.       usmenu opomenu,

2.       pismenu opomenu,

3.       ukor

4.       strogi ukor

5.       isključenje iz članstva


Član 10.

Za postupak psihologa koji ruši ugled psihološke profesije, a nije član Društva, Sud časti kao organ Društva psihologa Srbije može izreći osudu kojom se Društvo psihologa Srbije ograđuje od štetnih postupaka tog psihologa. Osuda se javno objavljuje.V Pokretanje i sprovođenje postupka


Član 11.

Inicijativu za pokretanje postupka u skladu sa ovim Pravilnikom može da pokrene svaki psiholog, a i svaki građanin koji osnovano smatra da se psiholog u svom radu ogrešio o Etički kodeks psihologa ili učinio drugu povredu iz člana 8. ovog Pravilnika.

Inicijativu može da pokrene i radna organizacija odnosno ustanova u kojoj je psiholog zaposlen.


Član 12.

Inicijativa mora da bude u pismenom obliku i da sadrži sledeće podatke: ime i prezime prijavljenog psihologa, opis moguće povrede Kodeksa ili druge povrede iz člana 8. ovog Pravilnika, vreme i mesto izvršenja i činjenice na osnovu kojih se opis dokazuje, kao i podatke inicijatora.


Član 13.

Pokretanje postupka je  u nadležnosti predsednika Suda časti, koji lično ili preko jednog od redovnih članova Suda časti, uzima izjavu od psihologa koga terete za povredu iz člana 8. ovog Pravilnika i prikuplja dokaze o tome, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti.


Član 14.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja predsednik Suda donosi odluku o pokretanju postupaka utvrđivanja odgovornosti i zakazuje raspravu.


Član 15.

Na raspravu koja je javna pismeno se poziva prijavljeni psiholog i predloženi svedoci.

Svedoke može predložiti i prijavljeni psiholog.

Pozivi se dostavljaju preporučenom poštom  na kućnu adresu ili na radno mesto najmanje 15 dana pre održavanja rasprave. U pozivu se obavezno  navodi poimenični sastav Suda časti.

U slučaju da prijavljeni psiholog odbije da primi poziv, isti se objavljuje preko oglasne table u prostorijama Društva o čemu ga usmeno obaveštava sekretar Društva ili lice koje obavlja taj posao i tada se smatra da je poziv uručen.


Član 16.

Sud časti zaseda i odlučuje punovažno u veću od tri člana od kojih jedan mora biti vanredan član.


Član 17.

Ako je neko od članova Suda u rodbinskom odnosu ili se utvrde prijateljski ili neprijateljski odnosi, onda se ovaj član Suda izuzima od suđenja.

Izuzeće se vrši na zahtev učinioca dela ili na zahtev predsednika, odnosno člana Suda.

Predlog za izuzeće člana Suda dostavlja se pismeno najkasnije 7 dana pre zakazanog pretresa. Sudu se ostavlja mogućnost da predlog uvaži ili odbaci.

Član Suda čije se izuzeće traži, ne može učestvovati u postupku odlučivanja o izuzeću.


Član 18.

Ako je psiholog koga terete za povredu iz člana 8. ovog Pravilnika, poziv uredno primio, odnosno obavešten je u skladu sa članom 15. stav  4., a nije došao na raspravu, niti je obavestio Sud da će izostati iz opravdanih razloga, rasprava se može održati i u njegovoj odsutnosti.


Član 19.

Rasprava se počinje čitanjem prijave, a potom se psiholog o čijoj se povredi raspravlja poziva da se izjasni o navodima i da iznese svoju odbranu. Svaki svedok daje posebno svoju izjavu i to posle ispitivanja prijavljenog psihologa.

Sud časti može po potrebi pozvati na raspravu i kompetentne stručnjake radi dobijanja njihovog mišljenja.


Član 20.

Na raspravi prijavljeni psiholog ima pravo da iznosi činjenice i da predlaže dokaze,  da postavlja pitanja svedocima i da stavlja primedbe na iskaze svedoka.


Član 21.

Predsednik Suda diktira u zapisnik odgovore na postavljena pitanja, a ukoliko je neko od  učesnika nezadovoljan izjavom unetom u zapisnik, ima pravo da traži da se to konstatuje na kraju zapisnika.
Član 22.

Na raspravi se vodi zapisnik u koji se unose podaci od značaja za odlučivanje.

U zaglavlju zapisnika se mora označiti sastav suda časti, mesto i dan održavanja rasprave,  ime i prezime psihologa protiv koga je vođen postupak.

U zapisnik se unosi da li je bilo prigovora na sastav suda, predlog za izuzeće, kakva je odluka o tome doneta, prilaže se prijava, unosi iskaz psihologa, tok dokaznog postupka, imena svedoka i njihovi iskazi, predlozi koji su stavljeni i šta je po njima odlučeno.

Iskazi se unose skraćeno ili ako je to potrebno delovi ili ceo iskaz se unose doslovno.

Na kraju zapisnika, unosi se čas završetka rasprave.

Zapisnik potpisuju predsednik Suda, zapisničar i psiholog protiv kojeg se vodio postupak.


Čaln 23.

Zapisnik i drugu administraciju Suda vodi sekretar Društava psihologa Srbije ili lice koje obavlja taj posao.


Član 24.

Nakon okončanja rasprave Sud odlučuje o odgovornosti psihologa i, po potrebi, izriče kaznu.

Većanju i glasanju mogu prisustvovati samo članovi Suda i zapisničar.


Član 25.

Sud donosi odluku prostom većinom glasova i to odmah nakon završene rasprave.


Član 26.

Sud donosi jednu od sledećih odluka:


 • oslobađa psihologa od odgovornosti,
 • utvrđuje odgovornost psihologa i izriče mu kaznu.


Svoju odluku Sud časti saopštava uz obrazloženje u „Psihološkim novinama" i internet stranici Društva nakon što je odluka postala pravosnažna.


Član 27.

Sud daje obrazloženje kazne uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti.

Član 28.

Sud može izreći kaznu i u odsustvu prijavljenog psihologa  ako ovaj blagovremeno ne opravda izostanak sa rasprave. U tom slučaju ranije data izjava psihologa pred članom ( članovima)  Suda može se smatrati kao izjava data pred Sudom.


Član 29.

Izrečena kazna sa obrazloženjem dostavlja se psihologu o čijem je postupku Sud raspravljao, predsedniku Društva psihologa Srbije, Izvršnom odboru društva psihologa Srbije, Izvršnom odboru sekcije i Izvršnom odboru podružnice. Preduzeću, odnosno ustanovi u kojoj dotični psiholog radi, odluka suda se dostavlja tek pošto postane pravosnažna.

Odluku  o kazni potpisuje predsednik Suda časti, i dostavlja je preko sekretara u roku od 3 dana od dana pravosnažnosti.


Član 30.

Krivično gonjenje koje obavljaju državni organi ne isključuje i vođenje postupka kod Suda časti kada je u pitanju isti predmet.VI Pravni lekovi


Član 31.

Protiv odluke Suda časti nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 15 dana. Žalba se upućuje Izvršnom odboru Društva psihologa Srbije koji ima funkciju Suda časti u drugom stepenu.

Žalba na odluku se upućuje preko Suda časti.

Sud časti je dužan da uz žalbu Izvršnom odboru Društva psihologa Srbije dostavi i sve druge spise, dokazni materijal, kao i prepis zapisnika koji je vođen u toku rasprave, u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.

Član 32.

Podnošenjem žalbe odlaže se izvršenje kazne koju je doneo Sud časti. Kazna postaje pravosnažna tek posle donošenja odluke od strane Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije.


Član 33.

Izvršni odbor Društva psihologa Srbije može odlučiti:

 • da uvaži žalbu i poništi odluku Suda časti,
 • da potvrdi odluku Suda časti,
 • da preinači kaznu i izrekne drugu u skladu sa članom 9. i 10. ovog Pravilnika.

VII Završne odredbe


Član 34.

Pravilnik se donosi na sednici Skupštine Društva psihologa Srbije.

Izmene i dopune ovog Pravilnika donose  se na isti način kao i ovaj Pravilnik, a inicijativu za izmenu može podneti svaki redovni član Društva.


Član 35.

Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini DPS.
U Beogradu, ___________god.                                         PREDSEDNIK

Društva psihologa Srbije


_______________________

Prvoslav S. Plavšić

На мрежи

Ко је на мрежи: 215 гостију и нема пријављених чланова

Мејлинг листа

Пријавите се за мејлинг листу ДПС

Контакт подаци

Адреса: Ђушина 7, 11020 Београд
Тел: +381 11 3232961, +381 11 3035131
Имејл: dpscpp@orion.rs

Уредник и администратор сајта: Душко Кљајић
Секретар ДПС: Марија Вукотић Одаловић