Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Istorija psihologije

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

NACRT

Na osnovu člana 39. Statuta Drištva psihologa Srbije od 30. januara 2010. godine Skupština Društva psihologa Srbije na svojoj sednici održanoj _______ god. donosiPRAVILNIK O RADU

Nadzornog odbora

Društva psihologa Srbije


I Opšte odredbe


član 1.


Ovim Pravilnikom se uređuje: pripremanje i sazivanje sednica, rad na sednicama Nadzornog odbora, način vršenja funkcije, kontrole, izrade izveštaja i njegovog dostavljanja Skupštini Društva psihologa Srbije.član 2.


Nadzorni odbor Društva psihologa Srbije ( u daljem tekstu DPS ) ima sve nadležnosti koje su mu određene Statutom DPS.član 3.


Nadzorni odbor se sastoji od predsednika i dva člana.

Članovi Nadzornog odbora imaju svoje zamenike.

Ako član Nadzornog odbora i posle više poziva ne obavlja svoju ulogu duže od šest meseci, smatra se da je odustao, i biće zamenjen svojim zamenikom koji postaje član Odbora.

Nadzorni odbor uvek radi u punom sastavu. Ukoliko je član Odbora sprečen da učestvuje u radu, zamenjeuje ga zamenik.član 4.


Nadzorni odbor je dužan da redovno prati rad organa DPS. U tu svrhu, članovi Nadzornog odbora imaju pravo da prisustvuju sednicama svih organa i tela Društva, uključujući i Skupštinu DPS i da učestvuju u njihovom radu, ali bez prava glasa.

II Pripremanje, sazivanje i rad na sednicama


član 5.


Nadzorni odbor se sastaje najmanje jednom u tri meseca, a po potrebi i češće.

Sednice Nadzornog odbora saziva njegov predsednik, a u odsustvu dužem od tri meseca ili u slučaju da on ne nalazi za shodno da to učini, može je sazvati i jedan od članova. U slučaju da predsednik  Nadzornog odbora ne sazove  sednicu u roku iz prethodnog stava, dužnost članova je da o tome obaveste predsednika Društva, koji će shodno svojim ovlašćenjima preduzeti mere.član 6.


Poziv na sednicu, upućuje se pismeno, najmanje sedam dana pre sednice. U pozivu stoji: datum i mesto održavanja sednice, predlog dnevnog reda i potreban materijal za sednicu.

U slučaju da je član Nadzornog odbora sprečen da učestvuje u radu sednice, o tome obaveštava sazivača sednice ili stručnu službu DPS

Administrativne poslove oko slanja poziva obavlja stručna služba DPS.


član 7.


Sednicom Nadzornog odbora rukovodi predsednik.

Utvrđuje se dnevni red sednice i potom prelazi na rad. Dnevni red sednice, po pravilu, počinje usvajanjem zapisnika sa prethodne sednice, davanjem informacija i izveštavanjem o toku realizacije prethodno donetih odluka.

Stručna služba DPS vodi zapisnik o toku sednice i zaključke.

Zapisnici se vode u posebno ustrojenoj knjizi za evidentiranje nalaza nadzora, koji je trajan dokument DPS. Zapisnik obavezno potpisuje zapisničar.

Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova.

Po potrebi, posle sednice se prave izvodi iz zapisnika, u kojima se navode odluke ili druge činjenice, bitne za narednu sednicu Nadzornog odbora, ili za potrebe rada Izvršnog odbora DPS. Izvodi iz zapisnika predstavljaju sastavni deo zapisnika i čuvaju se kao trajan materijal uz zapisnik.

Za nastavak sednice, po istom dnevnom redu, ne moraju se upućivati pismeni pozivi, već se o tome članovi dogovaraju na sednici.član 8.


Funkciju nadzora poslovanja organa i tela DPS Nadzorni odbor obavlja kvartalno.

Ukoliko proceni da postoji potreba Nadzorni odbor može obezbediti konsultativnu pomoć nezavisnih stručnjaka za oblast finansija i primenu pravne regulative za oblasti koje nadzire.

Prikupljanje činjenica iz poslovnih knjiga i drugih dokumenata, za potrebe nadzora, može, ali ne kao pravilo, obavljati i jedan član Nadzornog odbora, uz poštovanje svih zakonskih i statutarnih normi. Prikupljene činjenice i nalazi zapisuju se u knjigu zapisnika.

Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da u vršenju nadzora ostvaruje uvid u sve poslovne i druge dokumente i da obavlja razgovore i uzima iskaze od svih organa i tela i zaposlenih radnika DPS.

Pri sastavljanju izveštaja, Nadzorni odbor se pridržava činjenica i na osnovu njih daje preporuke.član 9.


Nadzorni odbor podnosi Skupštini DPS pismeni izveštaj o svom radu  i nalazima sa predlogom mera.

Izveštaj Nadzornog odbora Skupštini je po pravilu godišnji, a može se podnositi i polugodišnji.

Izveštaj Nadzornog odbora šalje se predstavnicima Skupštine uz poziv za Skupštinu i druge materijale, o čemu se stara stručna služba DPS.

Nadzorni odbor, po potrebi, između sednica Skupštine, podnosi svoje nalaze Izvršnom odboru DPS i Predsedniku DPS, sa predlogom mera.član 10.


Nalaze i zahteve formuliše predsednik Nadzornog odbora.

Izveštaj Skupštini DPS i dopise drugim telima DPS potpisuju predsednik i oba člana Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora ima pravo da izuzme svoje mišljenje po delu izveštaja ili u celini ili da podnese svoje amandmane.

III Završne odredbe


član 11.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na sednici Skupštine DPS.

Predsednik

Društva psihologa Srbije


_______________________

Prvoslav S. Plavšić

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 450 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović