a.baucal2

GLAVNI PRAVCI RAZVOJA DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE ZA PERIOD 2011-2015.

U narednom četvorogodišnjem periodu aktivnosti DPS bi trebale da budu usmerene ka četiri strateška cilja: (a) proširenje članstva, (b) razvoj sistema profesionalne podrške, (c) bolje i preciznije regulisanje profesije, i (d) povezivanje sa evropskom asocijacijom i drugim asocijacijama. (a) Proširenje članstva. Osnovna svrha svake stručne asocijacije je da okuplja sve ili najveći deo pripadnika stručne…