• Serbian Language
  • English (UK)

RADNA BIOGRAFIJA


Rodjen 22. septembra 1935. godine u Gračanici, kod Doboja.

Od 1958. do 1962. godine studirao psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dve godine radio kao industrijski psiholog u Drvnom kombinatu „Krivaja", Zavidovići.

Godine 1964. je izabran za asistenta na predmetu Socijalna psihologija na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na istom fakultetu odbranio magistarski rad Kognitivna ravnoteža i opažanje socijalnih struklura (1970) i doktorsku disertaciju Saznajni sadržaji socijalnih stavova (1973).

Pohađao internacionalnu letnju školu za eksperimentalnu socijalnu psihologiju (Hag. 1965; Luven. 1967) i psihologiju učenja i motivacije (Minhen, 1971). Na Rurskom univerzitetu u Bohumu bio na specijalizaciji iz oblasti psihologije motivacije (1973).

Izabran je u zvanje docenta 1974, vanrednog profesora 1980. redovnog profesora 1986. godine.

Šef Katedre za socijalnu psihologiju od 1979. do 2002. godine, kada je penzionisan.

Bio je upravnik Odeljenja za psihologiju u dva mandata (1982-1984; 1996-1998) i prodekan Filozofskog fakulteta (1986-1988). Od 1995. godine clan, a od 2000. do 2002. godine Predsednik Saveta za filozofiju, pedagogiju, psihologiju i sociologiju na Univerzitetu u Beogradu.

U periodu 1980. do 1990. godine bio je član Prosvetnog saveta Srbije, Saveta Zavoda za izdavanje udžbenika i Veća društvenih nauka u Zajednici nauke Srbije.

Bio je predsednik Društva psihologa Srbije (1980-1984), urednik časopisa Psihologija (1969-1972; 1983-1985), edicije Psihološka istraživanja (1976-1984) i lista Psihološke novine (1981-1982).

Bio je više puta organizator Sabora Društva psihologije, osnivač i organizator naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji, član Konresnog odbora VIII Kongresa psihologa u Zagrebu, organizator Simpopzijuma o motivaciji u Sremskim Karlovcima... Potred psiholoških skupova, učestvovao je u nizu pedagoških naučnih i stručnih skupova, npr. na Velikom pedagoškom seminaru Pedagoškog društva Srbije i Saboru Saveza učiteljskih društava Srbije.

Dobitnik je:

  • Oktobarske nagrade grada Beograda za nauku 1992. za knjigu SOCIJALNA PERCEPCIJA,
  • Majske nagrade za naučno istraživanje u oblasti sporta 1980. za knjigu LIČNOSTI SPORT (zajedno sa prof. Ljubišom Lazarevićem),
  • nagrade Društva psihologa Srbije za popularizaciju psihološke nauke "Živorad -Žiža Vasić" (1971) i
  • nagrade Društva psihologa Srbije za doprinos razvoju psihološke nauke „Bonslav Stevanović" (2001).


NAUČNI I STRUČNI RADOVI

AUTOR je ili koautor oko 100 naučnih i stručnih radova. Od tih radova 12 su knjige (od kojih su 2 udžbenici za srednju školu, 2 priručnici za studente), 40 radova u zbornicima, i preko 50 u naučnim i stručnim časopisima i listovima. Radove je objavljivao u raznim časopisima, najviše u Psihologiji, Nastavi i vaspitanju i Pedagogiji.

Sarađivao je na uređivanju i pisanju odrednica za Pedagošku enciklopediju (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. 1989) i Pedagoški rečnik (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd, 1994), napisao je vise odrednica za Sociološki leksikon (Savremena administracija, Beograd, 1982) i Sociološki rečnik (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. 2007)

U tematskom pogledu, radovi se uglavnom bave problematikom (1) opšte socijalne psihologije (npr. oblici i vrste socijalne interakcije, socijalna kognicija, opažanje pojedinaca i grupa, interpersonalni odnosi i komunikacija, motivacija postignuća, socijalni stavovi i vrednosti) i (2) socijalne psihologije obrazovanja (socijalnopsihološke komponenie koncepcije obrazovanja, uloge nastavnika, uloge učcnika i organizacije školskih grupa; praćenje i vrednovanje efekata školovanja i učeničkog doživljaja škole; odnos između motivacije za školsko učenje, s jedne stane, i autonomije učenika. grupnog rada i školskog ocenjivanja, s druge). Pored razmatranja izvesnog broja specfičnih teorijskih pitanja (npr. primena teorija kognitivne konzistencije na objašnjenje opažanja drugih osoba, samoopažanja, formiranja socijalnih stavova i si.), u većini radova središnje mesto zauzimaju prikazi i analize rezultata empirijskih istraživanja kako se npr. socijalna percepcija, socijalni stavovi i vednosti, grupna dinamika i interpersonalni odnosi ispoljavaju u obrazovnom kmontektu.

NAJZNAČAJNIJI RADOVI SU:

1. SOCIJALNA PERCEPCIJA, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1992, 1-260; drugo izranje 2001; treće izdanje 2008. Teorijsko-istraživačka i sintetička studija o socijalnoj interakciji, komunikaciji, kogniciji i posebno socijalnoj kogniciji, opažanju drugih osoba, samoopažanju, opažanju društvenih grupa, tačnosti opažanja osoba.

2. Havelka, N. i sar.: EFEKTI OSNOVNOG ŠKOLOVANJA, Institut za psihologiju, Beograd 1990, str. 1-391. Istraživačko-aplikativna studija u kojoj je razvijen i primenjcn jedan psihološki utemeljen model praćenja i vrednovanja obrazovnih i razvojnih postignuća učenika na kraju osnovnog školovanja; knjigaje rezultat obimnog timskog rada u okviru projekta koji je realizovan u Institutu za psihologiju u Beogaradu. IJ sklopu jednog obuhvatnog projekta, istraživanje je u ponovljeno 2001. godine. rezultati su objavljeni u publikaciji.

3. Havelka, N.: UČENIK I NASTAVNIK U OBRAZOVNOM PROCESU, Zavod za  udžbenike, Beograd, 2000, str. 230. Razmatranje socioloških i psiholoških aspekata obrazova ja i promena u obrazovanju, ciljeva vaspitanja i obrazovanja, strukture realnih učeničkih aktivnosti u nastavi i/ili u vezi sa nastavom kao najpouzdanijeg pokazatelja kvaliteta obrazovnog procesa i ukupnog pedagoškog rada; autonomije nastavnika i učenika i konceptualizacije njihovih uloga, unapredjenja praćenja, ocenjivanja i vrednovanja njihovog rada: rezultata istraživanja činilaca školske uspešnosti, učeničkog doživljaja škole i odnosa vrednosnih orijentacija učenika i svesti o sebi.

4. Havelka, N.: PSIHOLOŠKE OSNOVE GRUPNOG RADA U VASPITANJU I OBRAZOVANJU, Naučna knjiga, Beograd 1980, drugo izdanje 1988. Pokušaj da se saznanja sistematskih socijalno-psiholoških istraživanja iz oblasti formiranja grupe, grupne dinamike, upravljanja i rukovodenja grupom, unutargrupnih odnosa i grupne efikasnosti primene u neposrednom pedagoškom radu sa učenicima i učeničkim obrazovnim grupama.

5. Havelka, N. i Lj. Lazarević: SPORT I LIČNOST, Sportska knjiga, Beograd 1981. str. 1-144. Komparativna istraživačka studija o psihološkim karakteristikama sportista koji su u veme ispitivanja bili u kategoriji "vrhunskih" (zvanični kandidati za Olimpijadu) i "standardnih" sportista (učesnici na regionalnom, republičkom i lokalnom nivou takmičenja) i njihovo poredenje sa uzorkom "nesposrtista" (tj. učenika i mladih radnika koji se nisu sistemstski i organizovano bavili sportom). Na osnovu rezultata faktorske anliaze prikazan su personalni i socijalno-psihološki profili triju ispitivanih grupa, razmatrana je uloga sporta u socijalizaciji, obrazovanju i vaspitanju.

6. Havelka, N.. B. Kuzmanović i D. Popadić: METODE I TEHNIKE SOCIJALNO PSIHOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA, Društvo psihologa, Beograd 1993. str. 1-135

Autor je ili koautor dva rada objavljena na ruskom i više radova na engleskom jeziku.

Havelka. N.: Socijalnaja psihologija v Jugoslavii (Socijalna psihologija u Jugoslaviji) u zborniku: Šorohova, E. V. i V. P. Levkovič (redaktori): SOCIJALNAJA PSIHOLOGIJA V SOCIJALISTIČESKIH STRANAH, Akademia nauk SSSR. Institut psihologii, Moskva 1989. str. 151-177

Havelka, N: Socialnie peremeni i izmenenia otnošenia k obrazovaniju (Društvene promene i menjanje odnosa prema obrazovanju). u knjizi INOVACII I TRADICIA V OBRAZOVANII. Rosijskaja akademija obrazovania i Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije. Moskva - Beograd, 1996. str. 75-86

Rommetveit. R. et al.: Processing of utterances in context (Procesiranje iskaza u konteketu), u knjizi: Carswell, E. A. and R. Rometveit (Eds.): SOCIAL CONTEXTS OF MESSAGES, Academic Press, London 1971. str. 29-56;

Jaspars. J. et al.: Order effects in impression formation: A psycholinguistic approach (Efekat redosleda u formiranju impresije: psiholingvistčki pristup), u knjizi Carswell. E. A. and R. Rometveit (Eds.): SOCIAL CONTEXTS OF MESSAGES. Academic Press. London 1971. str. 109 - 125

Havelka, N.: The Curricula and the Strucure of the Activities of the Pupils (Obrazovni program i struktura učeničkih aktivnosti, u knjizi TOWARDS MODERN LEARNER-CENTRED CURRICULUM, Institute for Educational Research & UNESCO, UNICEF, Belgrade 1996. pp. 92-105

Ivić, I. et al: COMPREHENSIVE ANALYSIS OF PRIMARY EDUCATION IN THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA, UNICEF Belgrade, 2001 (N. Havelka: Human Resources and Quality and Efficiency of School System.)

Istraživački projekti - obrazovna tematlka

Rukovodilac projekta EFEKTI OSNOVNOG ŠKOLOVANJA, prvo istraživanje u periodu 1988-1992 i drugo istraživanje uperiodu 2000-2001.

Rukovodilac projekta ODNOS UČENIKA PREMA EKSPERIMENTALNOJ I TRADICIONALNOJ NASTAVI - evaluacija modela višefrontalne nastave u Srednjoj tehničkoj PTT školi, Beograd, 2000-2001.

Član tima za izradu okvirnog projekta OSIGURANJE KVALITETA ISHODA OBRAZOVANJA, Ministarstvo prosvete Srbije, 2001.

Rukovodilac podprojekta PERSONALNI I SITUACIONI ČINIOCI SOCIJALNOG PONAŠANJA, u okviru projekta Pojedinac i grupa u uslovima društvene tranzicije, koji je relizovan u Institutu za psihologiju 1996-2000.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs
Glavni i odgovorni urednik sajta: Dag Kolarević
Tehnička urednica i administratorka sajta: Nadežda Perišić Savić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović