Statistika u psihologiji

LOGO2

 • Serbian Language
 • English (UK)


MODUL I

Datum realizacije: biće objavljen nakon formiranja grupe
Trajanje: 32 časa
Mesto održavanja: Beograd

Ovde se možete prijaviti za seminar i zatražiti predračun

SADRŽAJ KRUSA

1. Deskriptivna statistika i statistika zaključivanja - početna rekapitulacija.
2. Osnovne operacije u radu sa programskim paketom SPSS for Windows:

 • prozori za podatke, sintaksu i ispise; vrste fajlova koje program koristi i rad sa različitim vrstama fajlova;
 • unos i organizovanje podataka u programu SPSS for Windows (definisanje varijabli, unos i editovanje podataka, rad sa podacima iz ASCII, DBase i Excel fajlova);
 • priprema unetih podataka za statističku analizu (kontrola unetih podataka, rekodiranje, računanje izvedenih varijabli na primeru računanja ukupnog rezultata na testu);

3. Statistički opis uzorka ispitanika i populacije u pogledu ispitivanih karakteristika u programu SPSS for Windows:

 • pravljenje distribucije učestalosti, računanje mera centralne tendencije, mera varijabilnosti, mera oblika distribucije, percentila i percentilnih rangova;
 • grafički prikaz rezultata na kvantitativnim i kategoričkim varijablama;
 • Linearne i nelinearne transformacije rezultata i njihova primena u pravljenju normi testa u programu na osnovu postojećih podataka; analiza rezultata pojedinačnih ispitanika ili odabranih podgrupa u programu SPSS for Windows.

4. Primena statističkih postupaka u analizi metrijskih karakteristika testova i upitnika:

 • testiranje normalnosti raspodele - utvrđivanje diskriminativnosti testa;
 • korelaciona analiza - utvrđivanje pouzdanosti i konvergentne valjqanosti psihološkog testa;
 • analiza asocijacija dveju kategoričkih varijabli i njena primena u analizi stavki testa;

5. Jednostruka regresiona analiza, t-test i jednofaktorijalna analiza varijanse-utvrđivanje prediktivne valjanosti testa i diskriminativnosti pojedinih stavki.

USLOVI ZA POHAĐANJE MODULA I:

1. diplomirani psiholog;
2. poznavanje rada na računaru pod operativnim sistemom Windows na nivou početnog kursa (poznavanje rada na tastaturi, korišćenje miša, rad sa prozorima: promena veličine prozora, zatvaranje prozora, praktično znanje u radu sa diskovima-drajvovima, folderima i fajlovima: kopiranje, premeštanje, brisanje fajlova iz foldera u folder i sa jednog diska na drugi, poznavanje osnovnih operacija u Windows exploreru, Word-u ili bilo kojem drugom procesoru teksta-npr, Notepad, Wordpad).

Napomena: Ukoliko se prijavi dovoljan broj zainteresovanih postoji mogućnost da se pre Modula I organizuje pripremni kurs za psihologe koji nemaju iskustva u radu na računaru pod operativnim sistemom  Windows.

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović