Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Publikacije

New Project 3

  • Serbian Language
  • English (UK)

uvod

UVOD U PSIHOLOGIJU, drugo dopunjeno izdanje

Stanislav Fajgelj

rasprodato

 

Centar za primenjenu psihologiju objavio je drugo dopunjeno izdanje knjige „Uvod u psihologiju“, autora prof.dr Stanislava Fajgelja.

Reč autora o knjizi Uvod u psihologiju:

Pišući ovu knjigu, želeo sam da, koristeći objektiv naučne psihologije, prikažem i psihologiju i našu psihu. Pri tome, da i jedno i drugo, i čovek i psihologija, budu životni i celoviti. Da bi se to postiglo po­treb­no je nabrajanja raz­li­či­tih mišljenja i pristupa, a pogotovo raščlanja­vanja iste pojave sa tačke gledišta različitih teorija, svesti na minimum. Kako se mogu izbeći nabrajanja i podele? Jedino zauzi­ma­njem stava o tome šta je bitno, šta nebitno, šta je uverljivo, a šta nije, šta je razvojem psiho­logije stavljeno ad acta, a šta nije. Kao autor, zauzeo sam niz takvih stavova, bona fide, na osnovu uvida u materiju. U potpunosti delim stav da je uloga uvodnih predmeta na psiho­logiji da studentima pruži osma­tračnicu sa koje se na ponašanje i psihičke pojave može gledati na naučan način. To se svakako odnosi na Uvod u psihologiju. Kritičko sagleda­va­nje i preis­pitivanje tuđih, a najpre svojih znanja jeste jedan od stubova nauč­nog meto­da. Međutim, ništa od toga nije moguće ako ne postoje znanja. Prioriteti ove knjige su psihološko-naučni, a ne primenjeno-praktični ili popularno-zabavni.

*     *     *

Autor u predgovoru upoznaje čitaoce sa ovim, drugim dopunjenim izdanjem:

„Knjiga proučava relativno široku lepezu pitanja, na produbljen način, i po obimu (oko 700 strana) se uklapa u uobičajene uvodne knjige o psihologiji. Pod produbljenim načinom mislim na povezivanje, usklađivanje i osmišljavanje. Usklađivao sam opise psihičkih funkcija, jer se dešava da se istom funkcijom bave različite grane i teorije psihologije, nastojao da svaku celinu povežem sa drugim oblastima psihologije i drugim naučnim granama, svemu sam pristupao kritično i konačno ono što sam pisao povezivao sam sa vlastitim intelektualnim iskustvom i zdravim razumom.

U odnosu na prvo izdanje, knjiga je dobila četiri nove glave: razvoj čoveka, društvo, ličnost i psihičke poremećaje. Određeni delovi starog teksta promenili su mesto i pripali novim glavama. Glava o učenju je skraćena, a sve ostale glave su dopunjene i poboljšane. Indeks pojmova je dodat. Dodate su i neke nove ilustracije, kao i veliki broj novih stavki u literaturi.“

          Ovu knjigu prate MS Powerpoint prezentacije u kojima se nalaze ilustracije u boji. One su dostupne na http://www.stanef.in.rs/index.php/prezentacije.  

 

Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd
Symposium

Save the date: Symposium ‘Lessons learned from the European Countries’

INFO

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović