Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Publikacije

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Indeks članaka

procena-zrelosti

PROCENA ZRELOSTI ZA ŠKOLU

Snežana Tovilović i Aleksandar Baucal

redovna cena: 715 dinara

cena sa popustom: 570 dinara

Publikacija predstavlja rezultat rada na projektu „Psihološki problemi u kontekstu društvenih promena" (br. 149018D) i projekta (br. 149008) „Psihološke karakteristike društva u tranziciji Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije

SADRŽAJ:

  • UVOD: U njemu su uopšteno predočeni priroda i značaj praktičnih problema vezanih za procenu zrelosti za školu i specifikovan je sadržaj narednih poglavlja u kojima su elaborirani pojedini aspekti tih problema
  • INTELIGENCIJI U SVETLU DILEMA O NJOJ: Autori govore o kontroverznim pitanjima iz domena psihologije inteligencije - pitanje udela naslednih i sredinskih činilaca u intelektualnom razvoju, kao i pitanje tumačenja (pronalaženja uzroka) rasnih i drugih grupnih razlika na testovima inteligencije.
  • KAKVE ŠANSE IMAJU MARGINALIZOVANA DECA? Poglavlje nudi veoma informativan pregled istraživačkih nalaza koji se tiču uticaja nepovoljnih sredinskih faktora na intelektualni razvoj i mogućnosti kompenzovanja i prevazilaženja kognitivnih nedostataka za koje se pretpostavlja da nastaju dejstvom pomenutih faktora.
  • SPREMNOST ZA POLAZAK U ŠKOLU: Ostvrt na probleme koji su u vezi sa sadašnjom praksom procene zrelosti za školu - posebno na nedostatak preciznosti u određenju i operacionalizaciji ključnog konstrukta, kao i na ograničenu valjanost instrumenata kojima procenjujemo intelektualne aspekte zrelosti za školu.
  • ZAŠTO I KAKO TESTIRATI DECU IZ MARGINALIZOVANIH GRUPA? Autori navode načine kako da se delimično zaobiđu ili prevaziđu problemi diskutovani u prethodnim poglavljima. Posebno iznose preporuke za adekvatniju procenu zrelosti za školu romske dece.
  • LITERATURA: sadrži spisak od 95 bibliografskih referenci.

 


 


IZVOD IZ RECENZIJA:

 

dr Dragica Pavlović Babić

...Tekst je strukturiran u pet tematskih celina u kojima su prikazana teorijska shvatanja i na njima zasnovana praksa testiranja inteligencije, tradicija testiranja spremnosti za polazak u školu od Binea do danas, dok su najveću pažnju autori posvetili pitanjima školske adaptacije marginalizovane dece, posebno problemu inicijalnog testiranja pred polazak u školu i implikacijama odluka donetih na osnovu postignuća

 

 

 

Nesumljivo je da ovakav rad ima ogromnu praktičnu vrednost i veliki broj potencijalnih čitalaca. Njegova prednost je aktuelnost teme i veliki broj neposrednih korisnika, pre svega stručnih saradnika u osnovnim školama koji svake godine vrše procenu zrelosti za, u proseku, 80 000 učenika, ali zainteresovani su i učitelji i škola u celini i, naravno, porodica učenika. Autori su našli pravu meru da probleme kojima se bavi psihologija kao struka prezentuju na način koji je razumljiv i pitak za širi krug čitalaca nego što je to psihološka javnost.

Poseban akcenat u tekstu stavljen je na probleme procene zrelosti i, posledično, adaptacije na uslove školovanja dece koja dolaze iz edukativno depriviranih sredina. Ovakva publikacija dolazi u vreme kada se sve češće i sve operativnije prosveta bavi pitanjem inkluzivnog obrazovanja i stvaranjem uslova za potpunu inkluziju, uključujući tu i kreiranje atmosfere koja je pogodna za uvodjenje i uklapanje u redovnu školu dece koja su do sada tradicionalno svrstavana u specijalne škole različitih profila.

Reč je o sveobuhvatnoj studiji koja je otvorila i, u dobroj meri, pokušala da odgovori na sve probleme koji su vezani za praksu procenjivanja zrelosti za polazak u školu, od onih koji su čisto teorijski (kontroverze oko određenje inteligencije, određenje zrelosti za školu, mogućnosti operacionalizacije i merenja ovih koncepata) do onih koji su primenjeni, kao što je organizacija i vođenje testiranja tako da se ispolje kapaciteti dece koja tipično podbacuju na do sada korišćenim testovima.

Literatura je iscrpna i sveža, najveći broj bibliografskih jedinica nastao je tokom poslednje decenije...

 

mr Ana Altaras

... Teme koje se obrađuju relevantne su za širok krug psihologa praktičara i vezane za onu granu psihološke delatnosti koja ima ubedljivo najveći broj "korisnika" (sva deca koja upisuju osnovnu školu). Autori rada nastojali su da povežu važna teorijska pitanja i empirijske nalaze iz domena psihologije inteligencije (pitanje o udelu naslednih i sredinskih činilaca u intelektualnom razvoju, nalaze o postojanju grupnih razlika u IQ-u, te pitanje o poreklu tih razlika, tj. slabijeg postignuća nekih grupa na testovima) sa ključnim praktičnim pitanjem u proceni intelektualne zrelosti za školu - kako postići valjanost i ravnopravnost u proceni osoba koje potiču iz bitno različitih socio-kulturnih okruženja? Iako se mnoga od ovih pitanja diskutuju na drugim mestima u stručnoj literaturi, smatram da je od velikog značaja da naša psihološka javnost dobije publikaciju u kojoj su na jednom mestu eksplicirane i donekle razrešene dileme koje se otvaraju u vezi sa procenom zrelosti za polazak u školu.

Još jedan doprinos ovog rada sastoji se u iscrpnom pregledu empirijskih nalaza koji se tiču veze između (nepovoljnih) sredinskih faktora i (slabijeg) postignuća na testovima intelektualnih sposobnosti. Ovaj pregled zasnovan je na relativno velikom broju izvora, i to mahom novijeg datuma. Od posebne važnosti za buduće čitaoce su i praktične preporuke. Čini se da bi ovaj deo rada umnogome mogao da doprinese uspešnosti aktuelnih nastojanja da se iz temelja promeni neadekvatna praksa procenjivanja zrelosti za školu romske i druge dece koja odrastaju u uslovima edukativne deprivacije.

...Rrad predložen za publikaciju ima potencijal da značajno unapredi postupak procene zrelosti za školu, i da predupredi ozbiljne negativne posledice koje proističu iz pogrešnih i neutemeljnih psiholoških procena...

...Ovaj rad bi trebalo da predstavlja referentni izvor za sve stručnjake koji se bave procenom intelektualnih i drugih aspekata zrelosti za školu. Procena zrelosti za školu je psihološka aktivnost koja ima najdirektnije reperkusije na kvalitet života učenika i njihovih porodica, te je svaka publikacija koja doprinosi da se ova aktivnost obavlja kompetentnije i savesnije dobrodošla...

 

Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

 

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 338 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović