Стручно мишљење у чијој изради су учествовали стручњаци свих релевантних дисциплина за ово питање, настао је на иницијативу Лабораторије за истраживања рода Института за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду. Биће представљен у интегралном облику на конференцији за медије која ће се одржати у четвртак 24.11. у Медија центру (Теразије 5) са почетком у 14 часова. У наставку издвајамо главне аргументе који су од значаја за информисање јавности и промену одлуке о измени садржаја седам уџбеника за биологију за осми разред основне школе.

Измена садржаја седам од осам прописно одобрених и већ примењиваних уџбеника за биологију за осми разред основне школе, у делу који се односи на питања пола, рода, родног и сексуалног идентитета, представља директну цензуру стручне и научне мисли спроведену противно важећем Закону о уџбеницима. Мишљење Радне групе Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), формиране на захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, којом су ове измене наложене, неадекватно је како са становишта законских процедура, тако и у погледу његове садржине. У наставку образлажемо три основна аргумента против спроведених измена уџбеника. 

1) Уџбеници су измењени у нетранспарентној процедури супротно важећим законским одредбама 

Изменама уџбеника оспорена је законска процедура. Свих осам уџбеника за биологију је у 2021/22. школској години одобрено и усвојено у складу са процедурама које налаже Закон о уџбеницима. То у пракси значи да су уџбеници прошли кроз процес процене квалитета, усвајања и одобравања који подразумева позитивну оцену стручне рецензентске комисије издавача и стручне оцене ЗУОВ-а на основу усклађености са Стандардима квалитета уџбеника “прилагођеног психофизичким, узрасним и личним образовним потребама сваког детета, ученика и одраслог”. Иако су дакле ови уџбеници били одобрени кроз редовну процедуру одобравања уџбеника од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, и добили одобрење од стране ЗУОВ-а, накнадно, нетранспарентним процедурама, формирана Радна група истог тела (ЗУОВ-а) утврдила је, након неколико година коришћења, да у њима постоје недостаци, чиме је суштински оспорено како процедура тако и меродавно мишљење свих надлежних инстанци које су претходно одобриле усвајање уџбеника.

Целокупан процес измене уџбеника, који је резултирао обавезом седам од осам издавача да у року од десет дана доставе исправљене рукописе, није чак ни започео ад хоц формираном Радном групом ЗУОВ-а већ се министар просвете најпре обратио Националном просветном савету (НПС), мимо процедура, и то услед “полемике у јавности” која се доводи у везу са једном политичком партијом и једном црквеном организацијом. Остаје до данас необјашњено због чега је министар тражио ново мишљење од НПС-а који се још 2019. позитивно изјаснио о програму наставе и учења уз констатацију да обрада свих појмова остаје у границама биологије као научне дисциплине. Поред тога, остаје нејасно и због чега састав Радне групе није био познат све док дневни лист Данас није упутио захтев за приступ информацијама од јавног значаја. Тако смо сазнали да је група сачињена искључиво од мушкараца међу којима нема ниједног стручњака из области биологије или педагогије те остаје такође нејасно који критеријуми су примењени при одабиру чланова ове Радне групе. Све ово упућује на закључак да је процес измене удзбеника спроведен исхитрено, нетранспарентно, противно законским решењима и супротно легитимној процедури којом су уџбеници раније одобрени за коришћење у настави.

2) Ученици осмог разреда основне школе су довољно зрели и способни да разговарају о родном идентитету и то није питање “идеолошке интерпретације” научног садржаја

У најкраћем, одлука Радне групе ЗУОВ-а о изменама уџбеника не доводи у питање научност садржаја о којем је реч, већ имплицира да такав садржај није усклађен са узрастом и научним компетенцијама ученика, те да извесне интерпретације научних чињеница могу бити “идеолошког карактера”. Мишљења смо да су оба аргумента неадекватна и да нису заснована на стручним проценама у области биологије, педагогије, психологије и социологије, као и да нису у складу са релевантним документима који обликују образовни систем у Србији. 

Насупрот тврдњама Радне групе о недовољној зрелости ученика, стручњаци истичу да је ученике овог узраста неопходно стимулисати, управо проблематизовањем постојећих знања и искустава, како би унапредили своје когнитивне способности и разумели оно што увиђају у сопственом искуству или окружењу. Поред тога, теме које у фокус стављају разлике између пола и рода, те родних и сексуалних идентитета, представљају теме којима ће се ученици у овом периоду свакако бавити. Наиме, у овом узрасту ученици и сами пролазе кроз рану адолесценцију и већ располажу искуственим, спонтаним појмовима које наставници и уџбеници могу да ставе у научни контекст и тиме им заправо помогну да о овим темама разговарају у безбедном окружењу. 

Коначно, Радна група у свом образложењу имплицира идеолошки карактер интерпретирања биолошке науке и представљања појмова које обрађује наставна јединица „Биолошки смисао адолесценције (родни и полни идентитет у контексту хормонске активности и индивидуалне генетичке варијабилности)“. Појам идеологије није једнозначан и може подразумевати како свеобухватан поглед на свет – што овде јесте случај, тако и пежоративно шватање по којем се идеологијом означавају идеје и аргументи који се сматрају погрешним или штетним – што се подмеће у мишљењу ад хоц формиране Радне групе. Указујемо да је једина идеологија која је присутна у уџбеницима, она која је садржана и у Уставу Србије, а то је забрана дискриминације у чијој је основи право на различитост. Подсећамо још једном да научност садржаја није доведена у питање. Подсећамо такође да је према допису Српског биолошког друштва НПС-у из септембра 2022, које истиче да измене уџбеника веома подсећају на цензуру, установљено да је наводно спорни део програма „у потпуности усклађен са прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима и тумачењима биолошке науке“.

3) Појмови полног, родног и сексуалног идентитета нису “спорни” и место им је у уџбенику за осми разред 

Главна нит у иначе збуњујућим образложењима чланова Радне групе о идеолошком садржају јесте тврдња да истицање постојања интерсекс и трансродних особа, као и особа не-хетеросексуалне сексуалне оријентације представља „подстицање“, „пропаганду“, па чак и „психо-социјални реинжињеринг“ над ученицима и ученицама да усвоје родни идентитет различит од њиховог биолошког пола готово по произвољном нахођењу, те да усвоје не-хетеросексуални „образац понашања“.  Нејасно је на основу којих аргумената се износе овакве тврдње и закључци, будући да су природне науке (на првом месту биологија) и друштвене науке (социологија, антропологија и психологија), те родне студије, као интердисциплинарна грана друштвених наука, до данас произвеле мноштво доказа који оповргавају овакве узрочно-последичне везе. Штавише, дистинкција између „пола“ — када се говори о биологији — и „рода“ — када се говори о саморепрезентацији под утицајем друштвеног, културног и личног искуства – представља основу научног проучавања несагласја између биолошких и социјалних појава. Наука је утврдила да формирање гениталија претходи сексуалној диференцијацији мозга, што практично значи да се ова два процеса не дешавају нужно истовремено и подударно. Треба нагласити и да разликовање пола (мушке, женске и интерсеx особе) и рода (цисродне и трансродне, небинарне особе) не имплицира конкретну сексуалну оријентацију (стрејт, геј, лезбо, бисексуална итд). Јасно раздвајање појмова представља основу научне анализе, а напредак у изучавању пола и рода рефлектовао се управо у садржају уџбеника који је представљен као споран, а који је ту уведен како би ученицима представио појмове који се заснивају на познавању разноликости пола (интерсеx) и друштвених импликација улога традиционално заснованих на полу (родне улоге). Јасно је, најзад, и да изложеност сазнању о различитим полним и родним идентитетима не може “подстицати” или “пропагирати” усвајање одређених идентитета или образаца понашања код ученика и ученица јер у том случају особе које васпитавају родитељи не-хетеросексуалне сексуалне оријентације никако не би могле да буду хетеросексуалне оријентације, а таквих примера је безброј. 

Надаље, имплицирањем да уџбеници представљају трансродност, интерсексуалност и не-хетеросексуалне оријентације на вредносно обојен начин, то јест као пожељне, Радна група заправо сугерише да су ови феномени, чије постојање је научна чињеница, непожељни или на неки други начин штетни по целокупно друштво. Стога сматрамо образложење чланова Радне групе ненаучним и вођеним партикуларним интересима који оспоравају право на постојање различитих људских група.

Због свега наведеног, сматрамо да је изменом седам од осам одобрених уџбеника за биологију за 8. разред основне школе начињена штета образовном систему, спроведена цензура научне и стручне мисли, а ученицима и ученицама ускраћена могућност да о важним темама, с којима се у овом узрасту неминовно срећу, разговарају у адекватном и безбедном окружењу.