Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Sekcije

 logonovi3

 • Serbian Language
 • English (UK)

На основу члана 15. i 16. Статута Друштва психолога Србије Секције за О.Л.И. Интегративну психодинамску психотерапију на својој Скупштини одржаној дана 23.9.2012. године доноси

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ

СЕКЦИЈЕ ЗА О.Л.И. ИНТЕГРАТИВНУ ПСИХОДИНАМСКУ ПСИХОТЕРАПИЈУ

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

члан 1.

Секција за О.Л.И. Интегративну психодинамску психотерапију се оснива ради стручног деловања и окупљања чланства у оквиру области интегративне психодинамске психотерапије, саветовања и коучинга.

члан 2.

Правилником о организацији и раду Секције  за О.Л.И. Интегративну психодинамску психотерапију ( у даљем тексту: Правилник ) утврђује се: назив, седиште и подручје на коме делује Секција, организација Секције, њени задаци и обавезе, чланство у Секцији, органи и тела Секције, њено финансирање, престанак рада и друга питања од значаја за рад Секције.

.

члан 3.

Назив Секције је: Секција за О.Л.И. Интегративну психодинамску психотерапију, скраћено СOИПП

На енглеском језику назив Секције је: Section for О.L.I. Integrative psychodynamic psychotherapy. Skraćeni naziv: SOIPP

 

члан 4.

Седиште Секције је у ___Gandijeva 200/8 Novi Beograd.

Секција своју активност обавља на подручју Републике Србије.

 

члан 5.

Секција има свој знак: _______________________________ ( описати).

члан 6.

Секција за Секција за О.Л.И. Интегративну психодинамску психотерапију има печат округлог облика, пречника ___мм, са кружно исписаним  ћириличним текстом у два реда: 1.ред - Друштво психолога Србије, 2.ред -  Секција за О.Л.И. Интегративну психодинамску психотерапију (Београд). У средини печата је скраћеница СOИПП.

члан 7.

Печат служи за оверу веродостојности исправа, оверу потврда, уверења, позива, обавештења, употребљава се у правном промету и финансијском пословању.

Секција за О.Л.И. Интегративну психодинамску психотерапију има и штамбиљ са следећим ћириличним текстом: Друштво психолога Србије - Секција за О.Л.И. Интегративну психодинамску психотерапију (Београд), који служи за завођење докумената.

Употреба и чување печата поверава се  председнику секције.

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА СЕКЦИЈЕ

 

члан 8.

Секција је добровољно професионално удружење у оквиру Друштва психолога Србије и организована је као јединствена целина на подручју Републике Србије.

члан 9.

На захтев најмање десет чланова Секције, Секција може да оснује своје огранке због:

▪         даље специјализације,

▪         територијалне разруђености.

члан 10.

Начин, услови и друга питања од значаја за оснивање огранка биће ближе регулисани посебним правилником.

 

 

III ЧЛАНСТВО У СЕКЦИЈИ

 

члан 11.

Сваки дипломирани психолог,  уколико је члан Друштва психолога Србије, i едукован је за психотерапију, саветовање и коучинг према стандардима секције и бави се  психотерапијом, саветовањем и коучинг ом, или ако је кандидат у тренинг програмима из ових области, под једнаким условима може бити члан Секције и учествовати у њеном раду уколико својим ангажовањем буде деловао и доприносио остварењу циљева и задатака због којих је Секција основана.

Учлањење у Секцију је добровољно, а ради остваривања професионалних и личних интереса.

члан 12.

Поред права, обавеза и одговорности предвиђених чланом 10. Статута Друштва, које имају као чланови Друштва, чланови Секције имају:

 • право да бирају и да сами буду бирани у органе Секције,
 • право и обавезу да учествују у свим активностима које организује Секција,
 • право да дају предлоге и мишљења у вези рада Секције,
 • право да одлучују о раду Секције,
 • обавезу да активно сарађују у остваривању плана и програма рада Секције ради остваривања задатака Секције,
 • право и обавезу да учествују и остварују циљеве и задатке Друштва.

члан 13.

Чланство у Секцији престаје у случају престанка чланства у Друштву на основу члана 13. Статута.

Поред тога чланство у Секцији може да престане:

 • израженом вољом члана да иступи из Секције,
 • престанком рада у области психотерапије, саветовања и коучинга.

 

 

IV ЗАДАЦИ СЕКЦИЈЕ

члан 14.

Задаци Секције су да:

▪         подстиче развој О.Л.И.  Интегративне психодинамске психотерапије, саветовања и коучинга, креативностии истраживања у овим областима.

▪         доприноси примени нових знања из психотерапије, саветовања и коучинга организовано разматра и проучава теоријске и практичне проблеме из психотерапије, саветовања и коучинга,

▪         Залаже се за стандарде едукације из психотерапије, саветовања и коучинга и доношења закона о овим делатностима....

▪         Организује стручне супове, стручне публикације из  психотерапије, саветовања и коучинга

члан 15.

Остваривање назначених задатака Секција ће се извржавати кроз следеће активности:

-Организовање стручних скупова, предавања, семинара , радионица

-Издавања стручних публикација из ових области.

-Разматранјем и предлаганјем критеријума едукације и закона и уредби из области психотерапије, саветованја и коучинга.

-Праћењем стања у пракси и предлагањем активности за побољшање станја у оквиру својих делатности....

 

V ОБАВЕЗА СЕКЦИЈЕ

 

члан 16.

Секција је дужна да сваке године, на својој годишњој Скупштини утврди програм и план рада и да га до 15. јануара текуће године достави у писменом облику Извршном одбору Друштва заједно с писменим извештајем о раду у претходној години.

 

VI ОРГАНИ СЕКЦИЈЕ

 

члан 17.

Органи Секције су:

 • Скупштина коју сачињавају сви регистровани чланови Секције и,
 • Извршни одбор.

члан 18.

Радом Секције руководи Извршни одбор Секције са председником на челу, који уједно председава Скупштини Секције.

Извршни одбор броји пет чланова: председника и четири  члана.

Мандат члановима Извршног одбора траје четири године.

Чланови Извршног одбора могу бити бирани узастопце у више мандата.

Чланови Извршног одбора бирају се на Скупштини Секције тајним гласањем.

члан 19.

Председник Извршног одбора Секције обавља следеће послове:

▪         стара се о благовременом извршавању одлука које је донела Скупштина Секције,

▪         представља Секцију пред Друштвом и у јавности,

▪         потписује документа у име Секције,

▪         одређује појединачна задужења осталим члановима Извршног одбора,

▪         иницира и сазива седницу Скупштине Секције,

▪         обавља неопходне припреме за Скупштину Секције у сарадњи са осталим члановима Извршног одбора.

члан 20.

У случају дуже оправдане одсутности председника Извршног одбора Секције замењује га члан Извршног одбора Секције.

 

члан 21.

Извршни одбор Секције спроводи одлуке Скупштине Секције и у вези с тим, одлучује о свим питањима за које га овласти Скупштина Секције.

Извршни одбор Секције састаје се, по потреби, између две Скупштине Секције и о свом раду води записник.

 

 

члан 22.

Мандат члана Извршног одбора Секције престаје и пре истека рока на који је биран:

∙          подношењем оставке,

∙          разрешењем од стране Скупштине Секције,

∙          престанком чланства у Друштву.

Скупштина Секције може разрешити члана Извршног одбора ако:

-         не сазива Седнице Скупштине Секције најмање једном годишње и

-         не спроводи одлуке Скупштине Секције.

члан 23.

Рад Скупштине Секције је ближе регулисан Пословником о раду Скупштине Секције.

Скупштина Секције може пуноважно доносити одлуке ако је присутно најмање десет психолога из Секције.

VII ФИНАНСИРАЊЕ СЕКЦИЈЕ

члан 24.

Своје послове Секција финансира из средстава која оствари радом, из дотација, поклона и уколико за то постоји потреба из средстава која им додели Друштво за остваривање програма.

члан 25.

Секција је дужна да издваја део средстава за финансирање заједничких активности Друштва. Одлуку о висини средстава која се издвајају за потребе Друштва доноси Скупштина Друштва.

 

члан 26.

Секција своја средства  држи на жиро рачуну Друштва. Ова средства се књиже на посебан конто жиро рачуна  Друштва  и за свако тромесечје се ради финансијски извештај који се подноси на увид секцији.

 

члан 27.

Финансијска средства Секција троши наменски по одлуци Извршног одбора Секције, а на основу финансијског плана, који се доноси сваке године, заједно са планом рада.

Секција о својој одлуци из става 1. овог члана извештава овлашћено лице Друштва које даје налог за исплату с жиро рачуна.

VIII ПРЕСТАНАК РАДА СЕКЦИЈЕ

 

члан 28.

Секција престаје са радом:

*израженом вољом својих чланова,

*неиспуњавањем обавеза предвиђених чланом 17. Статута Друштва и

*када број чланова Секције падне испод десет чланова.

члан 29.

У случају престанка рада Секције средства са жиро-рачуна и друга имовина Секције преносе се на Друштво психолога Србије

IX ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА

 

члан 30.

Правилник се доноси на Скупштини Секције, којој је потребно да присуствује најмање десет чланова Секције зa психотерапију, саветовање и коучинг.

Сматра се да је Правилник усвојен ако је за њега гласало најмање две трећине присутних психолога.

члан 31.

Измене и допуне Правилника се доносе по истом поступку као и Правилник.

 

 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

члан 32.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Председник ИО Секције ДПС

 за О.Л.И. Интегративну психодинамску психотерапију

Рената Сенић

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 371 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović