Prijava rada
  • Serbian Language
  • English (UK)

Prijava radova za 67. naučno-stručni skup psihologa je u toku. Očekujemo vašu prijavu, a ovim uputstvom želimo da vam olakšamo proces prijavljivanja rada i obezbedimo da vaša prijava bude u skladu sa usvojenim standardima.

Kao i do sada, rad na Kongresu će se odvijati kroz različite forme. Za svaku od predviđenih formi naveli smo kratka objašnjenja, uputstva i link za prijavu. Molimo vas da pratite uputstva.

Koristite font Calibri veličine 12px i latiničnu tastaturu.

VAŽNI DATUMI:

- ROK ZA PRIJAVU RADOVA JE 05. 04. 2019. GODINE

- ROK ZA RECENZIRANJE RADOVA JE DVE DO TRI NEDELJE PO PRIJEMU RADA
-
ROK ZA REGISTROVANJE AUTORA PRIHVAĆENIH RADOVA ZA UČEŠĆE NA KONGRESU, UPLATOM KOTIZACIJE - 25. 04. 2019.
- OBJAVLJIVANJE PRELIMINARNOG PROGRAMA KONGRESA OD 01. DO 07. MAJA 2019.

Nakon prijave, autori će dobiti obaveštenje da je njihova prijava registrovana. Radovi koji pristignu nakon krajnjeg roka neće se razmatrati.

Preporuka je da se ne čeka krajnji rok budući da će ove godine recenzije pratiti dinamiku prijave radova. Recenziraju se svi radovi, a recenzenti su iz oblasti koju je autor označio. Rad bi trebalo da izmenite u skladu sa sugestijama recenzenta u roku od deset dana i ponovo pošaljete.

Autori će biti obavešteni i ukoliko u njihovim radovima nisu potrebne izmene. Sva komunikacija će se obavljati s prvim autorom čija je email adresa navedena u prijavi rada.

Molimo vas da poštujete predviđene rokove kako bi radovi bili na vreme recenzirani i kako bi bilo dovoljno vremena za eventualne ispravke.

Knjiga rezimea će biti izdata u elektronskoj formi i u njoj će se naći prihvaćeni radovi autora koji su se registrovali za učešće na skupu.

Sale u kojima će se Kongres održavati opremljene su računarima i projektorima. Ukoliko postoje dodatni tehnički zahtevi, molimo vas da to naznačite u formularu za prijavu radova.

Simpozijum

Simpozijum se bavi naučno relevantnom temom iz neke oblasti psihologije koju osmišljava voditelj, a učestvuje više autora sa svojim radovima. Autori prikazuju radove, nakon čega se vodi rasprava. Voditelj na kraju simpozijuma daje zaključnu ocenu. Simpozijum traje maksimalno 90 minuta, vreme za pojedinačna izlaganja je 10 minuta, a učestvuje 4 do 6 izlagača.

Način prijave simpozijuma:

- Voditelj simpozijuma formuliše temu i poziva autore koji će izlagati radove. Autori svoje rezimee, uređene u skladu sa uputstvom za saopštenja, dostavljaju voditelju.

- U prijavi, voditelj navodi temu simpozijuma i kratko obrazloženje teme (između 1500 i 2500 karaktera).

- Voditelj, u istom formularu, prijavljuje i sva pojedinačna saopštenja učesnika.

- Voditelj simpozijuma može da prijavi najmanje 4, a najviše 6 učesnika.

- Komunikacija oko recenzija će se obavljati s voditeljem simpozijuma.

Prijava simpozijuma

 

Okrugli sto

Okrugli sto je naučno-stručna tribina o jednoj temi s voditeljem i više učesnika. Svako od učesnika iznosi svoje viđenje problema ili osvetljava jedan njegov aspekt. Rasprava, s učešćem publike, može da se vodi nakon diskusije svih učesnika, ali i posle pojedinačnih saopštenja.

Maksimalno trajanje okruglog stola je 90 minuta.

Način prijave okruglog stola:

- Voditelj okruglog stola formuliše temu okruglog stola, sam poziva i organizuje učesnike.

- U prijavi, voditelj navodi temu okruglog stola, obrazloženje teme (između 1500 i 2500 karaktera) i imena učesnika, kojih može biti između 4 i 8.

- Naravno, moguće je da dođe do promene u listi učesnika pri realizaciji okruglog stola.

Prijava okruglog stola

 

Sastanak sekcije DPS-a

Sekcije koje su organizovane u okviru DPS-a mogu tokom Kongresa organizovati svoje sastanke.

Verujemo da je Kongres dobra prilika za ove sastanke jer se štedi vreme koje je inače potrebno da se utvrdi pogodan termin sastanka i da učesnici doputuju.

Način prijave sastanka sekcije DPS-a:

- Potrebno je da predsednik sekcije (ili neko od članova) u formularu za prijavu napiše naziv sekcije.

- Bilo bi korisno, ali nije obavezno, i da se navede predlog dnevnog reda sastanka, kako bi učesnici bili s njim unapred upoznati.

Sekcije u okviru teme sastanka mogu organizovati izlaganje rezultata naučnih istraživanja, prikaz praktičnog rada, kao i diskusiju o relevantnim pitanjima koja postaju značajna za oblast kojom se sekcija bavi.

Pri prijavi sastanka potrebno je priložiti i rezimee radova koji bi bili recenzirani i uvršteni u rad sekcije, odnosno objavljeni u knjizi rezimea, uz naznaku kategorije saopštenja (istraživanje, stručni rad ili učešće u diskusiji).

Prijava sastanka sekcije DPS–a

 

Saopštenje

Saopštenja su pojedinačni radovi autora. Autori definišu temu i oblast kojoj tema pripada.

Predviđeno je da izlaganje radova traje 10 minuta, a pitanja i diskusija nakon toga 5 minuta.

Autor može da prijavi najviše tri saopštenja, a može biti prvi autor na najviše dva.

Saopštenje može biti (imati formu):

- originalni naučni rad

- pregledni (teorijski) rad

- stručni rad

U prijavi bitno je jasno naznačiti kategoriju saopštenja (istraživanje; teorijski rad; stručni rad)

Način prijave saopštenja

- Potrebno je da autori u formularu za prijavu navedu naslov, rezime rada (između 1500 i 2500 karaktera) i ključne reči (između 3 i 5).

- Ako je reč o empirijskom radu, rezime bi trebalo da sadrži najvažnije informacije o predmetu i cilju istraživanja, opis metodologije, kratak prikaz najznačajnijih rezultata i osnovne zaključke.

Teorijski radovi treba da sadrže opis problema i ciljeve rada, osnovne postavke, zaključke i implikacije za istraživanja i praksu.

Rezime stručnog rada treba da ima sledeću strukturu: cilj rada, opis praktične delatnosti, rezultati rada (primene) psihološke intervencije, preporuke za unapređenje.

- Rezime ne treba da sadrži reference, tabele i grafikone.

Programski odbor će pojedinačne radove grupisati u tematske celine (naznačene u programu Kongresa kao TEMATSKE SESIJE).

Prijava saopštenja

 

 

Poster

Poster je grafičko prikazivanje tematski koherentnih naučno-stručnih sadržaja. Veličina postera bi trebalo da bude 90 x 120 cm. Elementi postera (slike, tabele, grafici, crteži, fotografije) trebalo bi da budu jasno čitljivi sa udaljenosti od 1,5 m. Posteri će biti izloženi u kongresnom prostoru.

Autori imaju obavezu da budu pored postera u vreme koje je predviđeno programom kako bi razgovarali i odgovarali na pitanja zainteresovanih. Poster se klasifikuje kao saopštenje na skupu nacionalnog značaja (kategorija M64, 0,5 poena).

Najbolji poster će biti nagrađen.

Način prijave postera

- Potrebno je da autori u formularu za prijavu navedu naslov, rezime (između 1500 i 2500 karaktera), kategoriju rada i ključne reči (između 3 i 5).

- Struktura rezimea za postere je ista kao i za (usmena) saopštenja.

- Rezime ne treba da sadrži reference, tabele i grafikone.

Prijava postera

 

 

Radionica i seminar

Radionica je praktični oblik rada u kojem svi prisutni neposredno učestvuju, a voditelji usmeravaju rad.

Seminar predstavlja predavanja i vežbe o izabranoj naučno-stručnoj temi, primeni psiholoških instrumenata, softvera i sl. Broj učesnika na radionicama i seminarima je ograničen, a mogu trajati najviše 3 sata.

Način prijave radionice i seminara

- Potrebno je da voditelji radionice ili seminara u formularu za prijavu rada navedu:

- naziv radionice ili seminara,

- opis sadržaja (između 1000 i 1500 karaktera),

- cilj,

- minimalan i maksimalan broj učesnika,

- predviđeno trajanje i

- da li je radionica i/ili seminar licenciran (da li se naplaćuje i cena); za seminare koji se licenciraju odnosno plaćaju biće određen poseban dan (najverovatnije je to 25.05.2019.).

Važno za prijavu radionice (preuzmite dokument)

Prijava radionice i seminara

Promocija knjiga iz psihologije

Promocija knjiga ima za cilj upoznavanje učesnika Kongresa sa najnovijim izdanjima iz oblasti psihologije. Na ovogodišnjem Kongresu to bi značilo uključivanje izdanja objavljenih tokom 2018. i do početka aprila 2019. godine.

O novim izdanjima na promociji bi govorili sami autori, recenzenti i eventualno posebno pozvani gosti. Promocija knjige bi trajala maksimalno 60 minuta uključujući i pitanja publike.

Način prodaje knjige na Kongresu se reguiliše posebnim ugovorom sa CPP-om, te Vas molimo da se za informacije u vezi sa tim obratite CPP-u.

http://www.dps.org.rs/centar-za-primenjenu-psihologiju/kontaktirajte-nas

 

Prijava promocije knjige

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili problema sa prijavom rada, obratite se na mail: kongres@dps.org.rs

Vidimo se na Zlatiboru!

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić