• Serbian Language
  • English (UK)
Pravilnik o programu rada stručnih saradnika u osnovnoj školi   ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", broj 1/94)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se program rada stručnih saradnika u osnovnoj školi: školskog pedagoga, školskog psihologa, socijalnog radnika, defektologa, bibliotekara i medijatekara.

Član 2

Rad stručnih saradnika u osnovnoj školi organizuje se radi uspešnijeg ostvarivanja cilja i zadataka osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnog plana i programa u osnovnoj školi.

Član 3

Stručni saradnici učestvuju u poslovima planiranja, programiranja, organizovanja, unapređivanja i praćenja rada škole, odnosno obrazovnog procesa: sarađuju sa nastavnicima; sarađuju sa učenicima i prate i podstiču razvoj učenika: individualnih sposobnosti i sklonosti, intelektualnog, emocionalno-socijalnog i profesionalnog razvoja; pružaju pomoć obdarenim učenicima, kao i učenicima koja imaju teškoća u učenju i radu i razvoju; pomažu učenicima koji žive u težim socijalnim prilikama; sarađuju sa roditeljima učenika i drugim institucijama koje imaju uticaja na školu i vaspitno-obrazovni proces.

Član 4

Program rada stručnih saradnika u osnovnoj školi odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".


PROGRAM RADA

STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI


A. ŠKOLSKI PEDAGOG I ŠKOLSKI PSIHOLOG


I CILJ I ZADACI

1. Cilj


Primena savremenih teorijskih i praktičnih saznanja psihološke i pedagoške nauke u procesu ostvarivanja zadataka osnovnog obrazovanja i vaspitanja i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada.


2. Zadaci


1) Učestvovanje u stvaranju programskih, pedagoško-organizacionih i didaktičko-metodičkih uslova za ostvarivanje ciljeva osnovne škole.

2) Unapređivanje, osavremenjavanje i racionalizacija obrazovno-vaspitnog rada.

3) Učestvovanje u praćenju i vrednovanju ostvarenih rezultata obrazovno-vaspitnog rada.

4) Podsticanje i praćenje razvoja učenika (intelektualnog, socijalnog, emocionalnog, moralnog, estetskog, fizičkog i profesionalnog).

5) Organizovanje pedagoško-psihološkog obrazovanja nastavnika.

6) Ostvarivanje saradnje s roditeljima, predškolskim ustanovama, srednjim školama, fakultetima, institutima, zdravstvenim, socijalnim i kulturnim ustanovama, stručnim službama Republičkog zavoda za tržište rada i drugim institucijama od značaja za osnovnog obrazovanje i vaspitanje.


II PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA I VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA

(4 sata nedeljno)


1. Planiranje i programiranje


Poslovi školskog pedagoga i školskog psihologa


a) Učestvovanje u izradi koncepcije godišnjeg programa škole.

b) Angažovanje u izradi planova i programa: unapređivanja obrazovno-vaspitnog rada; vaspitnog rada s učenicima; stručnih organa; pedagoško-psihološkog usavršavanja nastavnika, posebno pripravnika; korektivnog rada s učenicima koji imaju problema u učenju, ponašanju u razvoju; vannastavnih aktivnosti učenika; rada s darovitim učenicima; profesionalne orijentacije, celodnevne nastave i produženog boravka; saradnje škole i porodice.

v) Usklađivanje pojedinačnih programa s polaznom koncepcijom godišnjeg programa rada škole.

g) Sačinjavanje godišnjih i mesečnih planova i programa rada pedagoga i psihologa: saradnja s nastavnicima u izradi planova rada redovne, dodatne i dopunske nastave, odeljenjskih zajednica, sekcija, ekskurzija, izleta, priredbi i drugo; planiranje oglednih i uglednih časova i aktivnosti; izrada programa korektivnog rada i zdravstvenog vaspitanja.


2. Organizacija pedagoškog rada škole


- primenjivanje pedagoško-psiholoških principa u izradi rasporeda časova i smena, podeli odeljenjskog starešinstva, organizovanje vannastavnog rada, i drugo;

- predlaganje novih organizacionih rešenja obrazovno-vaspitnog rada.


3. Praćenje i vrednovanje rada škole


Poslovi školskog pedagoga i školskog psihologa


Praćenje:

- organizacije obrazovno-vaspitnog rada škole (posebno efikasnosti novih organizacionih oblika rada);

- realizacije ciljeva i zadataka pojedinih nastavnih predmeta i oblasti;

- efekata inovativnih poduhvata (novih sadržaja, oblika, metoda i sredstava, obrazovno-vaspitnog rada, motivacionih podsticaja i posebnih vaspitnih mera);

- postignuća učenika u nastavnom i vannastavnom radu;

- usklađenosti programskih zahteva sa uzrasnim karakteristikama učenika;

- opterećenost učenika;

- postupaka ocenjivanja;

- primene novih nastavnih planova i programa.

Poslovi školskog pedagoga


Praćenje i vrednovanje:

- korelacije sadržaja programa u okviru jednog i više nastavnih predmeta;

- organizacije rada škole i efekata planiranih inovacija.


Poslovi školskog psihologa


Praćenje i vrednovanje:

- motivacije učenika za rad i učenje;

- razvoja i napredovanja ličnosti učenika;

- usklađenosti programskih zahteva s individualnim mogućnostima učenika.


III UNAPREĐIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA I INSTRUKTIVNI PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI RAD S NASTAVNICIMA

(pedagog 8, psiholog 6 sati nedeljno)


Poslovi školskog pedagoga i školskog psihologa


1. Saradnja s nastavnicima i direktorom škole:


- identifikovanje, konkretizovanje i operacionalizovanje ciljeva i zadataka obrazovno-vaspitnog rada;

- odabiranje racionalnih oblika, metoda i sredstava obrazovno-vaspitnog rada;

- upoznavanje nastavnika sa savremenim didaktičkim inovacijama i njihovom praktičnom primenom (problemska nastava, programirana nastava, individualizirani i diferenciran rad na nivoima, osmišljeno učenje, heurističko modelovanje nastave, grupni oblici rada, rad u parovima i drugo);

- pružanje pomoći u planiranju i izvođenju oglednih časova i drugih obrazovno-vaspitnih postupaka;

- upoznavanje stručnih aktiva, odeljenjskih veća i nastavničkog veća s rezultatima analiza, ispitivanja, proučavanja i istraživanja;

- prilagođavanje plana i programa za osnovnu školu uzrasnim i individualnim karakteristikama učenika;

- učestvovanje u utvrđivanju obrazovnih zahteva za pojedine kategorije učenika;

- identifikovanje obdarenih učenika kao i onih koji imaju problema u učenju i razvoju i organizovanje odgovarajućeg obrazovno-vaspitnog rada;

- otkrivanje uzroka zaostajanja pojedinih učenika ili odeljenja u školskom radu i učenju i preduzimanje ili predlaganje odgovarajućih pedagoških mera;

- podsticanje razvoja motivacije za rad i učenje (posebno unutrašnje motivacije);

- učestvovanje u vrednovanju rezultata obrazovno-vaspitnog rada i izradi kriterijuma i instrumenata za objektivno ocenjivanje učenika;

- ostvarivanje ciljeva i zadataka profesionalne orijentacije učenika.


2. Saradnja s odeljenskim starešinama:

- pružanje pomoći u upoznavanju, podsticanju i praćenju svih komponenata razvoja ličnosti učenika (fizičkog, intelektualnog, moralnog, emocionalnog, socijalnog i profesionalnog);

- upoznavanje s principima grupne dinamike i socijalne interakcije i pružanje pomoći u formiranju i vođenju učeničkog kolektiva;

- otkrivanje uzroka poremećaja ponašanja pojedinih učenika ili grupa i preduzimanje odgovarajućih vaspitnih mera;

- ispitivanje interesovanja učenika i njihovog adekvatno uključivanje u rad sekcija, društvenih organizacija; društveno-korisnog rada i drugih oblika njihovog angažovanja;

- praćenje i usklađivanje opterećenosti učenika nastavnim i vannastavnim aktivnostima (domaći zadaci, testovi, kontrolni zadaci, takmičenja i drugo).

Poslovi školskog pedagoga:


- rad s nastavnicima u pripremanju i planiranju neposrednog obrazovno-vaspitnog rada (planiranje i pripremanje časa, izbor oblika, metoda, sredstava i organizacija rada i sl.);

- analiza časova kojima je prisustvovao pedagog i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada i sagledavanje njihove didaktičko-metodičke zasnovanosti (ostvarenost ciljeva i zadataka, vremenska artikulacija; efikasnost primenjenih metoda, oblika i sredstava, aktivnost učenika i nastavnika i drugo);

- ispitivanje uzroka problema koji se javljaju u obrazovno-vaspitnom procesu;

- pedagoško-instruktivni rad s nastavnicima (upoznavanje sa pedagoško-didaktičkim i metodičkim inovacijama i mogućnostima unapređenja vaspitnog rada s učenicima, rešavanje problema koji nastaju u odnosima nastavnik - učenik itd.);

- didaktičko-metodičko osmišljavanje rada s darovitim učenicima i onima koji imaju poteškoća u obrazovno-vaspitnom radu;

- upućivanje nastavnika na korišćenje pedagoške literature radi osavremenjivanja nastavnog procesa;

- učestvovanje i pružanje pomoći nastavnicima u realizaciji obrazovno-vaspitnih ciljeva i zadataka pojedinih nastavnih tema i jedinica;

- rad s nastavnicima u ostvarivanju zadataka profesionalne orijentacije.

Poslovi školskog psihologa:


- učestvovanje u operacionalizaciji obrazovno-vaspitnih ciljeva na nivou znanja, shvatanja, primene i stvaralačke prerade gradiva;

- pružanje pomoći u podsticanju optimalnog razvoja učenika na osnovu utvrđenih individualnih karakteristika;

- upoznavanje s psihološkim principima uspešnog učenja i motivacije za rad;

- ispitivanje efikasnosti pojedinih oblika i metoda obrazovno-vaspitnog rada u odnosu na individualne karakteristike učenika (sposobnosti, motivaciju, osobine ličnosti i obrazovnih postignuća);

- utvrđivanje psiholoških uzroka zaostajanja učenika u obrazovnim postignućima i pojedinim vidovima razvoja i predlaganje programa za podsticanje njihovog napredovanja;

- pružanje pomoći i identifikovanju obdarenih učenika, utvrđivanje vrste obdarenosti i predlaganje programa za podsticanje i usmeravanje njihovog razvoja;

- ukazivanje nastavnicima i odeljenskim starešinama na uzroke poremećaja interpersonalnih odnosa u odeljenjskim zajednicama i predlaganje mera za njihovo prevazilaženje;

- pružanje pomoći nastavnicima i odeljenjskim starešinama u usmeravanju profesionalnog razvoja učenika;

- analiziranje časova na kojima je prisustvovao psiholog i pojedinih oblika obrazovno-vaspitnog rada, radi sagledavanja prilagođenosti sadržaja programa razvojnom uzrastu učenika, atmosferi u odeljenju, motivaciji za rad i drugo.


IV RAD SA UČENICIMA

(pedagog 8, psiholog 10 sati nedeljno)


Poslovi školskog pedagoga i školskog psihologa


- utvrđivanje zrelosti za prevremeni, redovni i odloženi polazak u školu;

- struktuiranje odeljenja prvog, a po potrebi i drugih razreda;

- praćenje uspeha i napredovanja učenika u nastavi i vannastavnim aktivnostima u odnosu na postavljene ciljeve i zadatke;

- praćenje i podsticanje razvoja učenika;

- identifikovanje učenika kojima je potreban korektivni rad i organizovanje obrazovno-vaspitnog rada s njima;

- prepoznavanje, otkrivanje i identifikovanje darovitih učenika i stvaranje optimalnih uslova za njihov razvoj i uspešno napredovanje;

- rad na formiranju učeničkih kolektiva;

- unapređenje rada slobodnih aktivnosti;

- saradnja s učenicima (V-VIII) u pripremanju ekskurzija, poseta - izleta, proslava, kulturnih, sportskih, humanitarnih i drugih aktivnosti;

- organizovanje psihološko-pedagoškog i zdravstvenog preventivnog obrazovanja učenika;

- obavljanje instruktivnog rada radi racionalne organizacije rada i učenja;

- pripremanje tribina, predavanja, diskusija i drugih organizacionih oblika iz različitih oblasti (kulture, nauke, sporta, politike i drugo);

- upoznavanje učenika s područjima rada i upisnom politikom srednjih škola;

- podsticanje aktivnog, ispitivačkog ponašanja učenika prema sebi i svetu rada i pružanje pomoći u izradi ličnih profesionalnih planova;

- usmeravanje učenika za osmišljeno korišćenje slobodnog vremena.


Poslovi školskog pedagoga


- ispitivanje obrazovne spremnosti dece za prevremeni polazak u školu;

- identifikacija i rad na otklanjanju pedagoških uzroka problema u učenju i ponašanju;

- individualni i grupni rad s učenicima koji imaju problema u ponašanju i učenju;

- rad sa školskom zajednicom u ostvarivanju obrazovno-vaspitnih zadataka;

- profesionalno usmeravanje obdarenih učenika i onih koji zaostaju u obrazovno-vaspitnim postignućima;

- praćenje i proučavanje interesovanja i postignuća učenika i sagledavanje njihove usklađenosti s profesionalnim željama i opredeljenjima.


Poslovi školskog psihologa


1. Ispitivanje:

- intelektualne, socijalne i emocionalne zrelosti učenika za polazak u školu;

- opštih i posebnih sposobnosti;

- motivacije za školsko učenje;

- osobina ličnosti;

- vrednosnih orijentacija i stavova;

- grupne dinamike odeljenja i statusa pojedinca;

- sklonosti i interesovanja za određene obrazovne profile i profesionalne zrelosti;

- učenika koji podležu kategorizaciji;

- psiholoških činilaca uspeha i napredovanja učenika i odeljenja.

2. Izrada instrumenata za ispitivanje znanja i ostalih karakteristika ličnosti (testova znanja, anekta, skala, procena, sociomaterijskih upitnika i dr.);

3. Organizovanje:

- predavanja, tribina i drugih aktivnosti iz oblasti pedagoške, razvojne i socijalne psihologije i mentalne higijene;

- savetodavno-instruktivnog rada s neuspešnim učenicima u nastavi, s teškoćama u emocionalnom razvoju u sazrevanju, sa smetnjama u fizičkom razvoju, s težim porodičnim problemima (deca bez roditelja, nepotpune porodice, alkoholizma u porodici i drugog), poremećenim ponašanjem;

- osposobljavanje učenika za usvajanje racionalnih metoda učenja i samoobrazovanje;

- aktivnosti na profesionalnom usmeravanju učenika koji zaostaju u psihofizičkom razvoju kao i onih koji se odlikuju opštim ili posebnim vrstama obdarenosti.


V SARADNJA S RODITELJIMA

(3 sata nedeljno)


Poslovi školskog pedagoga i školskog psihologa


- ispitivanje interesovanja i mogućnosti roditelja za uključivanje u pojedine oblike rada škole (sekcije, predavanja, posete i sl.);

- pružanje pomoći roditeljima čija deca imaju probleme u razvoju, učenju i ponašanju;

- sarađivanje s roditeljima obdarene dece;

- osposobljavanje roditelja za pružanje pomoći deci u podsticanju i usmeravanju njihovog profesionalnog razvoja, kao i radi profesionalnog informisanja roditelja o planovima upisa, kadrovskim potrebama, merilima i kriterijumima upisa;

- pedagoško-psihološko obrazovanje roditelja;

- pružanje pomoći u osmišljavanju slobodnog vremena dece.


Poslovi školskog pedagoga

- pružanje pomoći u vaspitnom radu s decom;

- instruktivno-savetodavni rad s roditeljima darovitih učenika i učenika koji imaju teškoća u učenju i ponašanju;

- osposobljavanje roditelja za rešavanje problema koji se odnose na učenje i ponašanje.


Poslovi školskog psihologa


- upoznavanje roditelja s psihološkim karakteristikama dece i pružanje savetodavne pomoći u usmeravanju njihovog razvoja;

- davanje saveta za rešavanje razvojnih i drugih problema učenika, koji su posledica poremećenih porodičnih odnosa;

- savetodavno-instruktivni rad s roditeljima čija deca imaju teškoća u učenju i razvoju;

- pružanje pomoći u blagovremenom otkrivanju obdarene dece i ukazivanje na mogućnosti podsticanja i usmeravanja njihovog opšteg i profesionalnog razvoja.


VI ISTRAŽIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNE PRAKSE

- analitičko-istraživački rad

(3 sata nedeljno)


Poslovi školskog pedagoga i školskog psihologa


- istraživanje i sagledavanje opštih uslova za odvijanje obrazovno-vaspitnog rada u školi;

- istraživanje postojeće obrazovno-vaspitne prakse i specifičnih problema i potreba škole;

- proveravanje efikasnosti nove obrazovne tehnologije;

- učestvovanje u programiranju i izvođenju ogleda;

- učestvovanje u istraživanjima drugih škola, naučnih i prosvetnih institucija.


VII RAD U STRUČNIM ORGANIMA

(2 sata nedeljno)


Poslovi školskog pedagoga i školskog psihologa


- unapređivanje rada stručnih organa škole;

- rešavanje aktuelnih obrazovno-vaspitnih problema;

- izveštavanje o rezultatima obavljenih analiza, pregleda, ispitivanja i mini istraživanja i predlaganje odgovarajućih pedagoških i drugih mera;

- unapređivanje obrazovno-vaspitne prakse (predlaganje racionalizacije obrazovno-vaspitnog rada i primene efikasnijih oblika, metoda i sredstava nastavnih i drugih vidova rada s učenicima).


VIII SARADNJA SA STRUČNIM INSTITUCIJAMA, DRUŠTVENOM SREDINOM I STRUČNO USAVRŠAVANJE

(1 sat nedeljno)


Poslovi školskog pedagoga i školskog psihologa


- ispostavljanje saradnje s obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim institucijama i drugim ustanovama koje doprinose ostvarivanju cilja i zadataka obrazovno-vaspitnog rada;

- izgrađivanje koncepcije plana i programa stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika u školi;

- predlaganje stručne literature i periodike;

- realizovanje programa pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog usavršavanja;

- učestvovanje u organizovanim oblicima razmene iskustava i saradnje školskih pedagoga i psihologa (aktivi, sekcije, sabori, kongresi i sl.);

- organizovanje individualnog rada na stručnom usavršavanju;

- učestvovanje u mentorskom radu s pripravnicima.


IX VOĐENJE DOKUMENTACIJE


Poslovi školskog pedagoga i školskog psihologa


- vođenje dokumentacije o svom radu: plan i program rada (godišnji - globalni i mesečni - operativni), dnevnik rada, dosijea o radu s učenicima koji zahtevaju poseban rad, dokumentacija o izvršenom istraživačkom radu, obavljenim pregledima, izveštajima i sl.);

- učestvovanje u unapređivanju školske pedagoške dokumentacije, posebno one koje se odnosi na planiranje i praćenje realizacije programa rada škole;

- vođenje evidencije o saradnji s učenicima, nastavnicima i roditeljima.


X PRIPREMA ZA RAD

(10 sati nedeljno)


Poslovi školskog pedagoga i školskog psihologa


1. Pripremanje i planiranje:

- rad s učenicima, nastavnicima i roditeljima;

- analiza i saopštenja;

- predavanja za učenike, nastavnike i roditelje;

- materijala za pojedina istraživanja i izradu instrumenata;

- poseta časovima;

- oglednih predavanja;

- uvođenje inovacija u obrazovno-vaspitni proces;

- praćenje i proučavanje potrebe stručne literature.

2. Pripremanje i dogovaranje sa ostalim stručnim saradnicima, timovima i stručnim institucijama o zajedničkim zadacima i aktivnostima u školi i izvan nje. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-mail: dpscpp@sezampro.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić