Organizacija Kongresa 2017
  • Serbian Language
  • English (UK)

prof.dr.mirjana.franceskoProf. dr Mirjana Franceško, rođena Salaj, završila je osnovnu i srednju školu u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu,  magistrirala na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Nenada Havelke, a doktorirala na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu pod mentorstvom prof. dr Đorđa Đurića. Autor je prvog doktorata u zemlji iz oblasti Psihologije menadžmenta.

Od 1987. do 2007. godine radila je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde je prošla razvojni put od asistenta do vanrednog profesora. Predavala je predmete iz oblasti socijalne, organizacijske i marketinške psihologije. Na istom Fakultetu osnovala je specijalističke studije iz oblasti Poslovne psihologije.

Jedinstveni pristup u obrazovanju psihologa, zasnovan na teoriji i praksi, nastavila je da razvija osnivanjem Katedre za psihologiju na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, gde nastavlja svoju karijeru od 2007. godine.

Jedan je od osnivača stručno, edukatvno, konsultanske kuće „OK Menadžment” u Novom Sadu, koja je svoj rad započela davne 2000. godine. U toku svog petogodišnjeg rada, tada inovativnog, tim «OK Menadžmenta» sproveo niz psiholoških radionica u uspešnim kompanijama i školama u zemlji i inostranstvu.

Učestvovala je u desetak naučnih projekata kao rukovodilac i saradnik. Rezultate istraživanja saopštila je na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Kao autor i koautor objavila je preko sto članaka, monografija, prevoda, recenzija i prikaza.

Danas radi kao profesor, rukovodilac Katedre za psihologiju i Dakan na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu. U okviru studijskog programa poslovne psihologije i psihoterapije na ovom Fakultetu, zajedno sa dragim kolegama i mladim saradnicima, razvija školu za buduće psihologe u kojoj mladi na poseban način usvajaju teorijska znanja, obučavaju se za naučna istraživanja i primenu teorije i nauke u praksi.

U privatnom životu je supruga gospodina Darka i ponosna majka sina Luke.

Za doprinos radu i razvoju Društva psihologa i psihologije u Srbiji dobila je nagradu ”Ljubomir Ljuba Stojić” 2005. godine.

aleksandra.kosticAleksandra Kostić, socijalni psiholog, redovni je profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Radi na realizaciji sledećih kurseva: Osnove socijalne psihologije, Neverbalna komunikacija, Socijalna percepcija, Psihologija interpersonalnog ponašanja i Istraživanja u socijalnoj psihologiji. Kao angažovani profesor, izvodi nastavu iz Osnova socijalne psihologije i Psihologije grupe na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, na Odseku za poslovnu psihologiju.

Osnovno naučno interesovanje Aleksandre Kostić, okrenuto je istraživanju opažanja različitih funkcija i oblika neverbalnog ponašanja ljudi. To se, prvenstveno, odnosi na istraživanje interpretacija i razumevanja facijalnih ekspresija emocija i interakcijskih efekata tačnog opažanja ove skupine neverbalnih signala. U skladu sa ovim interesovanjima, u periodu od oktobra 1984. do marta 1985. godine boravila je i usavršavala se na Odseku za eksperimentalnu socijalnu psihologiju (Univerzitet Oksford), kod profesora Majkla Argajla (Michael Argyle), stručnjaka za izučavanje neverbalne senzitivnosti. U proteklom periodu, njena istraživanja su bila usmerena ka trans-kulturalnom aspektu percepcije, regulacije i subjektivne evaluacije emocija, odnosno, ka utvrđivanju univerzalnosti i kulturne specifičnosti emocionalnog ponašanja u različitim etničkim zajednicama. Istraživala je facijalne znake prevare (mikrofacijalne ekspresije, asimetričnost izraza), kao i uverenja ispitanika različitih kultura o ponašanju lažova (Romi i Srbi).

U poslednjih deset godina, bavi se proučavanjem subjektivnog doživljaja vremena i prediktora dominantne vremenske perspektive. Istraživala je relacije fenomena vremenske perspektive sa afektivnom vezanošću, strategijama za prevladavanje stresa, samoefikasnošću i akademskom motivacijom.

Aleksandra Kostić je autor, koautor i urednik monografija i tematskih zbornika nacionalnog značaja: Govor lica – značenja facijalnih ponašanja (2006), Pojedinac u društvenom okruženju: uvod u socijalnu psihologiju (2010). Govor bez reči (2008), Studije vremenskih perspektiva u Srbiji (2013). Prvi je autor poglavlja u monografijama međunarodnog značaja „Subjective Evaluation of Emotional Experience in Two Cultures: Serbia and Trinidad“, „Antecedents of and reactions to emotions in Southeast Serbia: A comparative study of Serbs and Romanies“  (2006), “Emotional Recognition, Fear, and Nonverbal Behavior“ (2015). Koautor je članka “Self-reported expression and experience of triumph across four countries” (2016) (Motivation and Emotion). Aleksandra Kostić je koeditor dve međunarodne monografije: The Social Psychology of Nonverbal Communication (2015) i  Social Psychological Dynamics (2011).

Član je Društva psihologa Srbije i član Međunarodne asocijacije za kros-kulturalnu psihologiju (International Association for Cross-Cultural Psychology). Do sada je bila član  petnaestak nacionalnih i desetak međunarodnih istraživačkih timova (the member of Global Deception Research Team: „A World of Lies“, Journal of Cross Cultural Psychology, 2006).

goran.opacicGoran OPAČIĆ je rođen u Bihaću 1962. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. 1982. godine upisao je studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Zadru. 1986 je uz prosek ocena 4.17 završio studije i odbranio diplomski rad pod naslovom Interpersonalna orijentacija - konstrukcija skale i validacija konstrukta. Odmah po završetku dodiplomskih studija, upisao je postdiplomske studije psihologije u Zagrebu,  tzv. znanstveni smer. U isto vreme,  primljen je na mesto asistenta pripravnika na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. 1988. godine izabran je u zvanje asistenta za predmet psihometrija. 1991. godine prelazi u Beograd gde je sarađivao u radu više naučnih instucija, kao što su: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Institut odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Institut za pedagoška i andragoška istraživanja, Anatomski institut medicinskog fakulteta u Beogradu, Istraživačka stanica Petnica kraj Valjeva. U oktobru 1993. godine zapošljava se na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu. U novembru iste godine, odbranio je magistarsku tezu pod naslovom Porodične varijable i koncept o sebi kod adolescenata. Zvanje doktora psihologije stekao je 1995. godine,  odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom Samopoimanje i socijalno okruženje. Marta 1996. godine, na Filozofskom fakultetu u Beogradu,  izabran je u zvanje asistenta na predmetu psihometrija. Iste godine izabran je u zvanje docenta. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora.

U periodu od 2000 do 2001 radio kao koordinator za balkan na međunarodnom projektu “Psychological Responses To Impunity For Perpetrators Of Human Rights Violations In Survivors Of War And Torture”. U maju i junu 2004 bio angažovan kao međunarodni ekspert u Ruandi gde je sprovodio evaluaciju psihosocijalnih programa. Bio je koordinator istraživačkog projekta Living in Post-war Communities sprovedenog 2005 godine. Rukovodio je na više projekata koje su finansirala ministarstva zdravlja i prosvete. Naučna interesovanja su mu vezana za metodološke probleme u psihologiji, područje psihologije individualnih razlika i upravljanja ljudskim resursima. Autor je više desetina bibliografskih jedinica od kojih se na Google scholar-u referiše na 70 sa 248 citata.

prof.dr.bojana.dimitrijevicProf. dr Bojana Dimitrijević, redovni profesor Departmana za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, na predmetima kliničke orijentacije. Drži kurseve iz Uvoda u kliničku psihologiju, Psihodijagnostike, Psihodijagnostike dece, Neuropsihologije, Zaštite mentalnog zdravlja. Doktorirala je 2000.godine na Univerzitetu u Beogradu na temu „Psihodinamika agresivnosti delinkventnih narkomana“, a tematikom agresivnosti i socijalno devijantnih ponašanja bavila se kroz brojne naučne članke i dve naučne monografije. U svom  istraživačkom radu bavila se i temama primenjene psihodijagnostike, forenzičke procene, ratnim psihotraumatizmom, rizičnim ponašanjima adolescenata, kao i brojnim aspektima primene kliničke psihologije, kao i zaštite i unapređenja menatalnog zdravlja u široj društvenoj zajednici.

Kao specijalista medicinske psihologije radila je više od 25 godina u ustanovama specijalizovane psihijatrijske zaštite, na poslovima psihodijagnostičke procene pacijenata svih uzrasta i najrazličitijih psihopatoloških kategorija. Kao sudski veštak, već oko 30 godina radi na poslovima forenzičke ekspertize kao samostalni veštak, član komisija u psihijatrijskim institucijama u Nišu i Beogradu i član sudsko-psihijatrijskih odbora Medicinskih fakulteta u Nišu i Kragujevcu. Koautor je udžbenika iz oblasti sudske psihijatrije i psihologije. Mentor je specijalizantima u okviru programa specijalizacije iz medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu u Nišu i član komisije za polaganje specijalističkog ispita.

Osnivač je i supervizor Psihološkog savetovališta za studente na Univerzitetu u Nišu koji je velika organizacija na volonterskoj bazi i koji već više od deset godina pruža savetodavnu i psihoterapijski psihološku pomoć velikom broju mladih ljudi u rešavanju raznovrsnih emotivnih, porodičnih, adaptacionih i drugih problema. Takođe je edukator u mnogim temama vezanim za probleme adolescentnog perioda i širok spektar psihopatoloških entiteta.

Od 1993. godine učesnik je, koordinator i evaluator brojnih istraživačkih i aplikativnih projekata vladinih i nevladinih organizacija, posebno usmerenih na edukaciju i pomoć posebno vulnerabilnim populacionim grupama.

ruzenka.simonjiRuženka Šimonji Černak je rođena 1972. godine u Novom Sadu. Udata je i ima troje dece. Živi u Bačkom Petrovcu.

Osnovne i magistarske studije psihologije je završila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je 2010. godine odbranila i doktorsku disertaciju „Psihološka analiza i efekti programa obrazovanja slovačke jezičke manjine u Srbiji, Mađarskoj i Rumuniji“.

Zaposlena je na Pedagoškom fakultetu u Somboru kao vanredni profesor i na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, do jedne trećine radnog vremena. Na osnovnim i master studijama predaje sledeće predmete: Razvojna psihologija, Pedagoška psihologija, Interkulturalno obrazovanje, Interakcija u nastavi, Psihološki praktikum, Psihologija dvojezičnosti. Kao školski psiholog je deset godina radila u dve osnovne škole, gde je držala nastavu iz Građanskog vaspitanja.

U okviru svog naučno istraživačkog rada najviše se bavi temama iz psihologije dvojezičnosti i obrazovanja na manjinskim jezicima. Napisala je dve monografije iz oblasti psihologije dvojezičnosti: Dvojezičnost i obrazovanje (2012) i Dvojjazyčnosť a jej pedagogické aspekty (2013). Autor je brojnih članaka u naučnim časopisima i saopštenja na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao što su: Važnost obrazovanja na maternjem jeziku u višejezičnom okruženju (2007), Specifičnosti obrazovanja dvojezične dece (2009), Adaptacija na drugi nastavni jezik u srednjoj školi sa aspekta učenika i nastavnika (2011), Pedagoški aspekti multikulturalnog društva (2013), Educational context of the identification with the slovak language and culture in Serbia (2014), The teaching language as an educational- psychological factor of bilingualisam: integration without assimilation (2016).

Učestvovala je u sledećim naučnim projektima: TEMPUS projekat na pedagoškom fakultetu u Somboru “Harmonization and Modernization оf the Curriculum for Primary Teacher Education – HAMOC“ i u saradnji sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta Matej Bel iz Banske Bistrice u Slovačkoj republici „Uticaj obrazovnih i sociokulturnih faktora na oblikovanje nacionalnog identiteta“.

Član je Društva psihologa Srbije i Asocijacije slovačkih pedagoga. Osim toga, aktivan je član- glumac amaterskog pozorišta u Bačkom Petrovcu.

prof. Dag Kolarević Studije psihologije počeo 1989. godine na Filosofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirao 1995. godine. Posle završetka studija kratko radio kao psiholog i nastavnik psihologije u Srednjoj muzičkoj školi "Josip Slavenski" u Beogradu. Od 1997. do 2001. godine radio na poslovima psihologa u Javnom preduzeću PTT saobraćaja "Srbija".

Od 2001. godine radi na Policijskoj akademiji kao asistent na predmetu Psihologija kriminaliteta. Od 2007. godine je nastavnik u zvanju docenta na predmetu Psihologija kriminala (akademske studije) u novoj ustanovi koja je nastala 2006. godine nakon spajanja Policijske akademije i Više škole unutrašnjih poslova u Beogradu i čiji je sada naziv „Kriminalističko-policijska akademija“. U zvanje vanrednog profesora izabran 2013. godine.

Bavi se pretežno istraživanjima u oblasti poligrafije, kriminalističkog profilisanja i profesionalne selekcije u policiji.

dragan.zuljevicDRAGAN ŽULJEVIĆ rođen je 1983. u Somboru. Osnovne i master studije psihologije na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Obranio je doktorsku disertaciju na temu Klijentovo očekivanje ishoda psihološkog tretmana kao faktor psihološke promene 2016. godine na Filozofskom  fakultetu u Novom Sadu pod mentorstvom prof. dr Vesne Gavrilov Jerković.

U periodu od 2008 do 2010. radio je u Zdravstvenom centru "Dr Radivoj Simonović" u Somboru na Odeljenju za alkoholizam, narkomaniju i granična stanja na poslovima psihološkog savetovanja, individualne i grupne psihoterapije sa heroinskim zavisnicima uključenim na metadonski program u okviru projekta Global Fonda Ujedinjenih nacija. Od 2011. do danas radi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u zvanju istraživača saradnika u okviru projekta Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Od 2007. do danas volontira u Centru za ratnu traumu u Novom Sadu pružajući usluge psihološkog savetovanja ratnim veteranima i žrtvama ratova, psihički traumatizovanim osobama i opštoj populaciji, kao i supervizirajući psihološkoi savetodavni rad. Jedan  je od osnivača Psihološkog centra za savetovanje, edukaciju i istraživanje – SELF u Somboru i  Novom Sadu.

Tokom studija počeo je sa pohađanjem edukacija iz psihoterapije, te je do sada edukovan iz Integrativno-transakcionog pristupa u psihoterapiji, Terapiji posvećenosti i prihvatanja (ACT), Terapiji desenzitizacije i reprocesiranja pokretima očiju (EMDR), Terapiju fokusiranoj na saosećanje (CFT) i Art terapiji sa žrtvama trauma.

Predstavnik je Srbije u Odeljenju za mlade istraživače Evropskog društva za razvojnu psihologiju, član Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije, Svetske asocijacije za kontekstualnu bihejvioralnu nauku (ACBS), Evropskog društva za studije traumatskog stresa (ESTSS) i Internacionalnog društva za studije bihejvioralnog razvoja (ISSBD).

Autor je i koautor više od 90 naučnih radova i saopštenja u zemlji i inostranstvu.

Živi i radi u Novom Sadu i Somboru.

katarina.suvajdyicKATARINA SUVAJDŽIĆ, rođena 29.01.1990. u Novom Sadu. Osnovne i master studije psihologije završila je na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Tokom studija bila je stipendista fonda „dr Lazar Vrkatić“ i aktivan volonter Novosadskog humanitarnog centra, gde je bila angažovana na poslovima selekcije novih volontera. Od 2012. godine na istom fakultetu angažovana je kao demonstrator u nastavi, a od 2015. godine kao asistent na predmetima psihologija rada, upravljanje ljudskim resursima, razvoj profesionalne karijere, organizaciono ponašanje i organizaciona kultura. Trenutno pohađa doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Član je izvršnog odbora Sekcije za poslovnu psihologiju. 2016. godine bila je član programskog odbora Sabora psihologa. Učestvovala je na brojnim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostrastvu. Koautor je rada u monografiji „Vrednosne orjentacije mladih: Stanja i perspektive“. Takođe, autor je nekoliko radova štampanih u naučnim časopisima i zbornicima.
zorica.knezevicZorica Knežević rođena je u Novom Sadu 11.8.1991. godine. Osnovnu školu završila je u Sremskoj Kamenici, a gimnaziju Isidora Sekulić u Novom Sadu. Osnovne studije poslovne psihologije završila je na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Master studije na smeru psihoterapije završila je na istom fakultetu.

Od oktobra 2013. godine angažovana je kao demonstrator na predmetima Osnove psihologije ličnosti, Klinička psihologija i Psihodijagnostika.

Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić radi kao asistent na predmetima Mentalno zdravlje, Psihološki konsalting i intervencije, Integrativna psihoterapija i Psihoterapijske škole i pravci. Pomoćnik je šefa katedre za psihoterapiju.

Trenutno pohađa doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Nišu na odseku za psihologiju. Pohađa edukaciju iz integrativne psihoterapije i prva je generacija studenata Srpskog udruženja za integrativnu psihoterapiju, čiji su osnivači prof. dr Vesna Petrović i dr Kenneth Evans.

Učestvovala je na brojnim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostrastvu. Takođe, autor je nekoliko radova štampanih u zbornicima.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs
Glavni i odgovorni urednik sajta: Dag Kolarević
Tehnička urednica i administratorka sajta: Nadežda Perišić Savić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović